ערך/עולם הבא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png עולם הבא

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הרמב"ם (פ"ח מתשובה ה"ב) כתב: העולם הבא אין בו גוף וגויה אלא נפשות הצדיקים בלבד בלא גוף כמלאכי השרת, הואיל ואין בו גויות אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכין להן בעולם הזה כו'.

והשיג עליו הראב"ד (שם) א"א דברי האיש הזה בעיני קרובים למי שאומר אין תחיית המתים לגופות אלא לנשמות בלבד. וחיי ראשי לא היה דעת חז"ל על זה שהרי אמרו כתובות (קיא:) שיעמדו בלבושין ק"ו מחטה וכו'. וכל אלה מוכיחים כי בגוייתם הן עומדין חיים, אבל אפשר שהבורא ישים גוייתם חזקות ובריאות כגוית המלאכים וכגוית אליהו זכור לטוב ויהיו העטרות כמשמען וכפשוטן ולא יהיה משל.

מבואר שהראב"ד הבין בדעת הרמב"ם שבזמן התחייה יהיו הצדיקים ללא גוף. אמנם הכסף משנה (שם) וכ"ה בלחם משנה (שם) למדו בדעת הרמב"ם שכוונתו לעולם הנשמות שאחר המוות, ואין כוונתו כלל לזמן התחייה. ולפי זה אפשר שבזמן התחייה יהיו גוף הצדיקים כגוף כל אדם.

ועי' מהרש"א שבת (ח"א סג.) שכתב שיש חילוק בין עולם הבא שיהיה בזמן התחייה ובין עולם הנשמות שעליו נאמר שאין בו לא אכילה ולא שתיה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן ונהנים מזיו השכינה.

אמנם עי' שו"ת רמ"ע מפאנו (סימן טו) שלא ניחא ליה להעמיד גמרא זו בעולם הנשמות אלא בזמן התחייה והיינו כדעת הראב"ד.

מעבר לתחילת הדף