ערך/ספק ספיקא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png ספק ספיקא

בחיוב עשה, אם מהני לפטרו מעשיה[edit]

עי' שדי חמד מערכת הס' כלל מ"ג. מחצית השקל סי' ל"א סק"ב. ר"ן שבת י' א' מדפי הרי"ף בד"ה ומכאן למדו.

במחלוקת הפוסקים[edit]

עי' שו"ת חיים שאל ח"ב סוף סי' י"ז בשם רדב"ז ח"ב סי' תרס"ה. דעת תורה או"ח סי' ס"ז א'.

בתרי קולא דסתרי אהדדי[edit]

אין דנים ספק ספיקא במצב שנחשב 'תרי קולי דסתרי אהדדי' - עי' טורי אבן (ר"ה כט.) שהוכיח כן מתוספות (נדה כט. ד"ה תשב)[1].

בתרי גופי[edit]

אין אומרים ספק ספיקא בתרי גופי, דהיינו באופן שכל ספק תלוי באדם אחר - עי' פרי חדש (יורה דעה, דיני ספק ספיקא אות י) בשם הרא"ם בביאורו לסמ"ג (הל' מגילה)[1].

ראו גם[edit]שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף