ערך/מצות עשה שהזמן גרמא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מצות עשה שהזמן גרמא

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

במצוות דרבנן[edit]

דעת רש"י (ברכות כ: ד"ה ה"ג) כפי שפירשו התוס' שם ד"ה בתפלה}} שנשים אינן פטורות ממצוה דרבנן שהזמן גרמא.

דעת התוס' (שם) שאף במצוות דרבנן נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן.

גם לדעת רש"י, כתב השאגת אריה (סימן א) שבמקום שעיקר החיוב הוא מדאורייתא אף שהוסיפו בו רבנן חיובים עדיין נשים פטורות מחיוב זה.

ראיות לנדון זה[edit]

  • התוס' (שברכות כ: ד"ה בתפלה) הוכיחו כן מדברי הגמרא בסוכה (לח.) לגבי הלל, מי שהיה עבד ואשה או קטן מקרין אותו עונה אחריהן מה שהם אומרים, דאין השומע פטור מקריאתן כיון שהם פטורים. והרי הלל חיובו מדרבנן ואף על פי כן נשים פטורות משום מצות עשה שהזמן גרמא.
ביישוב ראיה זו. עי' שאגת אריה (סימן סט).
  • השאגת אריה (סימן א) הקשה לדעת שמואל בברכות (כא.) דקריאת שמע מדרבנן, אם כן מפני מה אין נשים חייבות בקריאת שמע.
השאגת אריה יישב ראיה זו לפי דעתו שאף שמואל מודה שחייב מדאורייתא לקרות עכ"פ איזה פרשה מן התורה בבוקר ובערב, אלא שרבנן תקנו שיקרא קריאת שמע דווקא והוסיפו שלא סגי בפרשה אחת אלא יקרא אף פרשת והיה אם שמוע ופרשת ויאמר. ומשום הכי אף שבשאר מצוות דרבנן אין פטורות נשים במצוה שהזמן גרמא, אך במקום שעיקר המצוה מדאורייתא אף שהוסיפו בו רבנן חיובים מ"מ נשים פטורות.

כשרוצה לקיים[edit]

במקום שיכולים לטעות שחייבת[edit]

תורה לשמה (סימן כז) כתב שבמקום שיכולים לטעות שהיא חייבת ותבוא להוציא אחרים כקדיש אסור. ורק בלולב וכיו"ב שלא יבואו לטעות כי כל אחד ואחד נוטלו לעצמו, וכן בתקיעת שופר שהיא רק שומעת ואין לחוש שיבואו לטעות שהיא שייכת ותבוא להוציאם בתקיעה.שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף