ערך/טענו חיטין והודה לו בשעורים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png טענו חיטין והודה לו בשעורים

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

טעם הפטור מדמי שעורים[edit]

רש"י ב"ק לה:) כתב דאחולי מחיל גבי'. ובתוס' סנהדרין ו.) כתבו דהתובע הודה דאינו חייב לו שעורים. [ובתוס' ב"ק לה: כתבו ב' הדברים לכאו', וצ"ע.] והרא"ש (ב"ק פ"ג סי' טו טז) דחה פי' רש"י הנ"ל והביא הפי' דהודה, והביא עוד ד' הרמ"ה שכיון שלא תבעו אינה הודאה. ווע"ע בחו"מ פח בשו"ע ובש"ך ובקצה"ח סק"ח.]

אם צריך סתירה בין התובע לנתבע בדין או במציאות[edit]

נחלקו בזה הראשונים, ע' ב"ק לה: ברשב"א (ד"ה קשיא) ובנ"י (יז. מדפי הרי"ף), ובב"מ ק. ברש"י ובתוס' (ד"ה דמי), ובקצה"ח (פח, ח).שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף