ערך/גט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png גט

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

לשון 'גט'[edit]

עי' חדש על ה(מ)דף (גיטין ב).

כתיבתו על קלף שעובד לשם ספר תורה[edit]

עי' שו"ת רבי עקיבא איגר (סימן ב).

כתיבתו בשמאל[edit]

מבואר בפוסקים (אה"ע סימן קכג ס"א) שאם כתב גט בשמאל הגט כשר. ובחלקת מחוקק (סק"ה) כתב שאף שלענין שבת כתב בשמאל אינו כתב (שבת קג.) ומדמינן גט לשבת לענין כתב (גיטין יט.), לא מדמים לכל דבר, דבשבת בעינן מלאכת מחשבת וכן בכתב כלאחר יד או בשמאל לאו מלאכת מחשבת הוא, אך סו"ס כתב מיקרי.

ובאגלי טל (פתיחה סק"ג) הקשה מכ"ד שמצינו אף בשאר דינים ש'לא כדרכו' אינו כלום, כמו בפסחים (כד:) לענין אכילה שלא כדרך במאכלות אסורות, ובשבועות (יז:) לענין נכנס לבית המנוגע דרך אחוריו, ובמנחות (טז:) לענין הקטרת שומשום. וכתב ליישב שיש שני מיני מלאכה שלא כדרך וכלאחר יד, פעמים שהמלאכה עצמה בלתי נפעלת כראוי ויש בה שינוי, ופעמים שהשינוי רק באיכות הפועל ולא הנפעל כמו כתיבה בשמאל, ובכל דיני התורה לא נתחדש אלא כשהחפצא הוא שלא כדרך, ואילו בשבת אף כשהפועל שלא כדרך אינו חייב כיון דבעינן מלאכת מחשבת.

מעבר לתחילת הדף