ערך/גברא וחפצא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png גברא וחפצא

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ביאור החילוק בין איסור גברא לאיסור חפצא[edit]

אתוון דאורייתא י. אבני נזר או"ח לז אות ד. שער"י ג כה (ד"ה ונלענ"ד דבאמת, עמ' רעא רעב). חי' הגרש"ש נדרים א. וע"ע להלן.

אם איסור חזיר ונבילה וכדו' הוו איסור חפצא[edit]

ד' הריטב"א ריש פ"ב דנדרים (וע' בהערות שם) דהוו איסור גברא, וכן בקידושין נד. ד"ה דאמרי', ובשבועות כ: ד"ה מ"ט. וכן משמע בר"ן נדרים יח. שכ' "האי לאו – איסור גברא הוא ככל ל"ת שבתורה" (בד"ה הלכך) ומשו"ת הרשב"א ח"א תרטו, ומהמאירי נדרים יז. משמע דהוו איסור חפצא. ועי' אתוון דאו' סוף כלל י.

אם איסורים דרבנן הוו איסור חפצא[edit]

אתוון דאו' י. [וע' נתה"מ רלד ג דבשוגג א"צ כפרה.] ועי' ערך *דרבנן. ועי' חדש על ה(מ)דף (יבמות כ).שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף