ערך/ברכת הבנים בליל שבת

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png ברכת הבנים בליל שבת

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

נהגו ישראל שיהיה האב מברך את בניו והרב מברך את תלמידיו בשבת.

מקור[edit]

בספר החיים (לאחי המהר"ל מפראג רבי חיים בן בצלאל) הביא מנהג העולם שהאב מברך את בנו והרב את תלמידו. וכן הזכיר מנהג זה בספר מעבר יבוק (שפתי רננות פמ"ג), בסידור היעב"ץ (הנהגת ליל שבת אות ז)

טעם המנהג[edit]

בספר החיים (הובא גם בטעמי המנהגים) כתב שביום הקדוש הזה צינורי הברכות פתוחים בו ואל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. ועוד טעם שדרך האב על בנו והרב על תלמידו שבימות השבוע כועסים ומקללים אותם ולכן מקדים בשבת לברכו בתחילת השבוע וע"י לא יוכל עוד לקללו בבחינת "וברך ולא אשיבנה".

כעין טעמו השני של ספר החיים כתב בסדור אוצר התפילות (ערבית לשבת) שלפעמים בימות החול האב והאם מקללין את בניהן מרוב צער או מחמת איזה סיבה שאירע להם, ולכן עתה בזמן השמחה מבטלין אותן הקללות ע"י הברכות ויהפוך ה' את הקללה לברכה והעת גורמת שגם המלאך רע יענה אמן על זה.

בספר מעבר יבוק (שם) כתב טעמו ע"פ סוד והוסיף עוד שאין שטן ופגע רע בשבת שיקטרג על הברכה.

באלף למטה (סימן תריט ס"ה) כתב טעם שבאבות העולם מצינו שבירכו בניהם לפני מותם, וכן משה רבינו ע"ה, לפי שאז נתעלו בקדושה יתירה ומחשבה טהורה ופנוים מעסקי עוה"ז, ולכן נהגו לברך הבנים בשבת לפי שהמחשבה פנויה מעסקים.

זמן הברכה[edit]

בספר מעבר יבוק (שם) כתב שצריך לברך בשבת ובפרט בליל שבת.

בסידור יעב"ץ (שם) כתב שהמנהג הוא לברך אחר התפילה או בכניסה לבית.

האם גם בנים גדולים בכלל[edit]

בסידור יעב"ץ (שם) כתב שאף שעיקר התועלת היא בבנים קטנים שאין להם כח להמשיך שפע במעשיהם וע"י גדול אמצעי משובח הוא יורד ונאחז יותר בקטנים שעדיין לא טעמו טעם חטא ועל ידיהם הוא מתפשט יותר, אבל גם הבנים הגדולים מקבלים ברכה מאבותיהם.

האם בנות בכלל[edit]

בספר מעבר יבוק (שם) כתב שאם יש לו בת גם יברכנה.

הרב את תלמידו[edit]

בספר החיים ובסידור יעב"ץ הזכירו גם ברכת הרב לתלמידו.

שאר קרובי משפחה[edit]

בסדור אוצר התפילות (שם) הזכיר שאגב המנהג לברך את בניו נהגו לברך גם שאר אנשים כגון דודים ודודות, זקנים וזקנות, הכל מרוב שמחה ולהראות שהם כולם אהובים ורעים וזה לזה ומברכים זה את זה.

מעבר לתחילת הדף