ערך/ברכה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png ברכה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

עשיית מעשה תוך כדי ברכה[edit]

עי' מראי מקומות או"ח סי' קפג,יב.

אם אפשר לברך בכל לשון[edit]

הטוש"ע סי' קפה,א, הביאו גבי ברכת המזון דנאמרת בכל לשון, ע"כ, ומסתבר דה"ה לכל שאר הברכות, והמנהיג בדין היולדת סי' קכ, הביא להלכה מרב סעדיה גבי ברכת הטבילה של נדה שיכולה לברך בכל לשון, ע"כ, וא"כ ה"ה לשאר הברכות.

אם חובה לעמוד בשעת הברכות[edit]

בתשובות הגאונים שערי תשובה סי' עט, כתוב דכל הברכות צריכות להיות בעמידה, ע"כ, ומוכח שם דהיינו לאפוקי ישיבה ולא לאפוקי הליכה, ונראה דהיינו דוקא ברכת המצוות אבל ברכת הנהנין כיון דאין דרך לאכול בעמידה שפיר דמי, ומ"מ צ"ע לדינא כיון דמסתימת הטוש"ע והראשונים לא משמע הכי.

כיצד צריך לברך[edit]

האשכול בהל' סעודה ד"ה אמר (כד.), כתב דמדאמרי' שצריך לברך בלא שיש מאכל בפיו ילפי' דצריך לברך בפה מלא ולא לגמגם, ע"כ, והאי גמגום פירושו שאומרו במרוצה כהאי דאמרי' בברכות כב:., היה קורא בתורה ונזכר שהוא בעל קרי אינו מפסיק אלא מגמגם, ופירש"י במרוצה, וא"כ ילפי' שראוי לברך ולומר התיבות בהדגשה ובכל פיו ולא במרוצה.

ברכה שיש בה חתימה ולא חתם אם מעכב[edit]

עי' במה שנתבאר בזה בסי' תקפב, גבי בספר חיים.

מעבר לתחילת הדף