ערך/ברירה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png ברירה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אין ברירה בדאורייתא ויש ברירה בדרבנן[edit]

הגמרא במסכת ביצה (לח.) מסיקה בדעת רבי הושעיא, שלדעתו אין ברירה בדאורייתא ויש ברירה בדרבנן. ועוד אמרו שם: דרש מר זוטרא הלכה כרבי אושעיא.

בדברי המפרשים מצאנו ארבעה הסברים לחלוקה זו:[1]

  • התוספות יום טוב (פסחים פ"ח מ"ב) העלה צד, שמעיקר הדין יש ברירה, ורבנן החמירו בדאורייתא לנהוג כאילו אין ברירה[2].
  • התוספות יום טוב (שם) העלה למסקנא, שמעיקר הדין אין ברירה, וחכמים הקילו בדבריהם לומר שיש ברירה. וכ"כ הים של שלמה (הביאו החזו"א דמאי סימן טז ס"ו), והשאגת אריה (ריש סימן צ).
  • הר"ן (הביאו החזו"א שם), הפני יהושע (ביצה לח.) ור"ש איגר (שו"ת, ח"א כתבים סט), ביארו שמחלוקת זו נותרה ללא הכרעה, ומדין ספק דאורייתא לקולא וספק דרבנן לקולא - נוהגים כדעת המחמיר בדאורייתא וכדעת המיקל בדרבנן.
  • דעת השער המלך (גירושין פ"ג ה"ד), שמעיקר הדין אין ברירה, ומאחר שאין ברירה - הרי המצב מסופק, כיון שאין לדעת אם מה שעתה בידינו הוא מה שהיה ראוי להיות מתחיל. וכיון שכן, דינו כדין כל ספק, שספק דאורייתא לחומרא וספק דרבנן לקולא[3].

בדאורייתא, בעיבד קלף לשם מה שירצה[edit]

  • שו"ת רבי עקיבא איגר (סימן ב).

ברירה בשני מינים בדרבנן[edit]

  • אם במילי דרבנן אמרינן ברירה אף בשני מינים - עי' חדש על ה(מ)דף (חגיגה כה).

החילוק בין תנאי לברירה[edit]

  • מדוע למאן דאמר אין ברירה, מכל מקום תנאי מועיל - עי' חדש על ה(מ)דף (יומא נו).

ברירה בחלות מכאן ולהבא[edit]שולי הגליון


  1. הובאו בחדש על ה(מ)דף (ביצה לז), עי' שם באורך.
  2. עי"ש מה שהביא לכך ראיה מדברי המשנה שם לפירוש הרמב"ם, ומה שדחה הראיה.
  3. ועיין ר"ש איגר (שם) מה שהוכיח לא כן מסוגיית הגמרא בביצה (לז:).
מעבר לתחילת הדף