עטרת התורה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

עטרת התורה

מראי-מקומות
עטרת התורה


במסגרת אוצר הספרים היהודי השיתופי, עלתה יוזמה להפנות מדפי הגמרא לצד רשימת המפרשים הזמינים באוצר, מראי מקומות, כמקובל בהיכלי הישיבות. כמה מחשובי המחברים שליט"א נענו לפניית מתנדבי האוצר ותרמו את טקסט חיבוריהם לגרסה הראשונית של דפי המראי מקומות, וקהילת העורכים משלבת בין החיבורים השונים כדי לקבל 'מראי מקומות' רציפים על הדף.

מראשוני ספרי ה'מראי מקומות' שנכנסו בשלמותם לאוצר הספרים היהודי השיתופי, הם ספרי הגליונות, המראי מקומות, והמפתחות של מכון עטרת התורה ששמם הולך לפניהם בהיכלי התורה. תודת וברכת מתנדבי האוצר וקהל הלומדים די בכל אתר ואתר נתונים להגאון המחבר שליט"א, שיזכה לזכות את הרבים ביתר ספריו החשובים ולהעמיד תלמידים הרבה.

ספרי עטרת התורה זמינים בתוך ה"מראי מקומות" על המסכתות דלהלן (לעת עתה):

  • שבת
  • גיטין
  • נדה