ספורנו/בראשית/יח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רד"ק
ריב"א
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

ספורנו TriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png יח

א[edit]

וירא אליו ה' באלוני ממרא. כי שם נמול אברהם אז וכל ביתו נמולו אתו שם הופיע האל יתברך שכינתו לעמו בברית כמשפט לכל כורתי ברית כענין אתם נצבים וכו' לעברך בברית (דברים כט ט) וכענין ויכרות לפני ה' ויעמוד כל העם בברית (מלכים ב כג ג). ונראה לאברהם שהיה מוכן מכלם לאותה המראה וכן ענין ויפגשהו ה' (שמות ד כד) שלא נראה שם לדבר עם משה אבל הופיע שכינתו לקבל ברית בנו כאמרו ביני וביניכם לדורותיכם ואולי בשביל זה נהגו להכין כסא בעת המילה ובמקומה:

ב[edit]

וישא עיניו. התכוון להסתכל[1]:

נצבים עליו. פונים אליו כממתינים לדבר עמו בהיותו פנוי מן המראה הנכבדת כי הממתינים אצל אדם לדבר עמו יקראו נצבים עליו כמו להתאפק לכל הנצבים עליו (בראשית מה א) וכמו וכל העם נצב עליך (שמות יח יד):

וירץ לקראתם. בטרם יקרבו לדבר עמו:

מפתח האהל. שהתחיל מן הפתח לרוץ לכבודם כי הזריזות לדבר יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו כענין וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו (שמות לד ח):

וישתחו ארצה. כי הי' תארם נורא כאמרו ומראהו כמראה מלאך אלהים נודא מאד (שופטים יג ו) וחשב אותם לשלוחי איזה מלך:

ג[edit]

אל נא תעבור. אתה הראש בשליחות אל נא תמהר לעבור כמנהג כל שליח הממהר להשיב שולחו דבר:

ה[edit]

כן תעשה. ולא תאחר אותנו יותר מזה ולכך רץ ואמר מהרי:

ט[edit]

איה שרה. כי כונת השליחות היתה לבשר את שרה שתשמח ותודה כדי שיהיה העבור יותר שלם כי אברהם כבר נתבשר מאת האל יתעלה ושאלו על שרה ע"י אברהם כדבריהם ז"ל:

י[edit]

שוב אשוב אליך. למועד המילה כפעם בפעם:

והוא אחריו. הפתח שהיתה שם שרה השומעת היה אחרי המלאך המדבר לפיכך לא דבר עמה לנוכח כמו שעשה אלישע:

יב[edit]

ותצחק שרה שחשבה שהיה דבר המלאך ברכת נביא בלבד כענין אלישע לא נבואה ושליחות האל ית'. וחשבה שלא יושג זה בזקנים בברכת שום נביא כי אמנם להשיב הבחרו' אחר הזקנה הרי הוא כתחיית המתים שלא תהיה זולתי במצות האל פרטית או בתפלה משגת חן מאתו:

יד[edit]

היפלא מה' דבר. שהמלאך לא אמר זה על צד ברכה אבל דבר כמבשר בשמו:

טו[edit]

כי יראה. לומר חטאתי אבל הרהרה תשובה בלבה:

ויאמר לא. שידע כי לא איש אל ויכזב ולא האמין לה כלל:

טז[edit]

ויפנו משם האנשים. פנו מבית החסד:

וישקיפו. השקפה לרעה:

על פני סדום. שהיה הפך ביתו של אברהם כמו שהעיד הנביא באמרו הלא זה עון סדום אחותך גאון ושבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה (יחזקאל טז מט):

יז[edit]

ואברהם הולך. וה' אמר. הוא היה מתעסק במצות גמילות חסדים ללות את האורחים וה' אמר שיגלה לו למען אשר יצוה את בניו כאמרם ז"ל שכר מצוה מצוה:

המכסה אני. ראוי שלא לכסות מאברהם מדת טובו ולהודיעו שאם היה בין הרשעים איזה מנין צדיקים יש בו תקות תשובה לרשעים הייתי מטה כלפי חסד להאריך אפילו לרשעים אולי ישובו כי לא יחפוץ במות המת ושמבלי אין תקות תשובה יעשה בם משפט:

יח[edit]

ואברהם היו יהיה. ובהיותו לנס עמים רבים תהיה תוכחתו רבת התועלת:

יט[edit]

כי ידעתיו. מוכיח במישור:

למען אשר יצוה את בניו. וכל זה אמר האל ית' לעשות ולמען אשר יצוה אברהם לבניו בראותו גודל חסדיו גם לרשעים ומשפטיו נגד הבלתי שבים ישמרו לעשות צדקה ומשפט:

למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו. והתכלית האחרון המכוון בזה מאת האל ית' היה להביא על אברהם את אשר דבר כאמרו להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך (בראשית יז ז):

כ[edit]

ויאמר ה'. אז התחילה הנבואה שהיא מדרגה למעלה מן המראה שהיתה באמרו וירא אליו:

כא[edit]

ארדה נא. ארד לסוף תכלית רשעם שהוא מוכן לצאת מרעה אל רעה כענין הבה נרדה ונבלה שם שפתם (שם יא ז) כמו שהתבאר למעלה:

ואראה הכצעקתה. אראה זה בפעל בהתגלו' לבם שיתקוממו על לוט המתנדב וידעו כל באי העולם כי לא אל חנם היה עונש הגדול:

עשו כלה. עשו כלם שאין ביניהם מוחה כמו כלה גרש יגרש (שמות יא א) שענינו כלכם וגם זה נודע בשליחות המלאכים שנאמר בו כל העם מקצה ואין מכלים:

... ואברהם עודנו עומד. אף על פי שהמלאכים אשר שלח להשחית כבר הגיעו לסדום מכל מקום אברהם עודנו עומד לבקש רחמים וללמד זכות כאמרם ז"ל אפי' חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים (ברכות י.). וכן בחייבי מיתות אמרו היו מחזירים אותו ארבעה וחמשה פעמים עד שיהיה ממש בדבריו (סנהדרין מב:):

כג[edit]

האף תספה צדיק עם רשע. שהרי אמרת צעקת סדום ועמורה כי רבה כשופט את כל המקום על פי הרוב לא כשופט אנשי העיר החוטאים בלבד:

כד[edit]

האף תספה ולא תשא למקום. אף על פי שתספה ולא תשא לרשעים בשביל הצדיקים חלילה לך להמית צדיק:

כה[edit]

והיה כצדיק כרשע. מעותד למקרה אם יקרה שימצא איזה צדיק בתוך הרשעים:

השופט כל הארץ. כי בהיותך שופט כל הארץ אם תדין את כלה אחרי הרוב תשחית אותה לעולם בלי ספק כי רוב בני אדם רשעים:

כו[edit]

אם אמצא בסדום. עתה כשאנסה אותם במלאכי' ששלחתי אם אמצא בסדום נ' צדיקים שימחו ברשעים בסדום שהיא ראש לשאר הערים כאמרו סדום ובנותיה (יחזקאל טז נג) ובה יקבצו נדיבי העם מכל שאר הכרכים אשר בככר:

ונשאתי לכל המקום. לא לצדיקים בלבד:

כז[edit]

הנה נא הואלתי 'לדבר. לשאול הספק שהיה אצלי בענין המשפט האלהי:

ואנכי עפר ואפר. ולא ירדתי עדיין לסוף כוונת דברי תשובתך:

כח[edit]

התשחית בחמשה את כל העיר. הודיעני אם הוא מספר קצוב אצלך שפחות מעשרה לכל כרך לא תהיה עדה מצלת ולפי זה תשחית את העיר החמישית היותר חייבת מבלי אין עדה מצלת בשבילה:

ויאמר לא אשחית. את החמישית:

ל[edit]

לא אעשה. לא אעשה רעה כלל לג' הערים הפחות חייבות:

לא[edit]

לא אשחית בעבור כ' ... בעבור י'.. כי בהשחית ג' מהם לא תמלטנה מכל וכל השתים הנשארות שלא תהיינה נזוקות בצד מה בחרבן השכנות כאמר' נתקללה בבל נתקללו שכניה (ברכות נח.):

לג[edit]

וילך ה'. המתין שם אברהם ולא הספיק כונתו לנבואה עד שנסתלקה שכינה על הפך ויצא קין מלפני ה' (בראשית ד, טז):

ואברהם שב. שב מן המקום שלוה שם המלאכים ששם נתיחד עמו הדבור:

למקומו. אל ביתו:שולי הגליון


  1. ראה דעת שרגא כאן שפירש שלא היתה זו ראיה מקרית אלא ראיה בכוונה תחילה, כי אין מקרה אצל האבות אלא הכל נעשה בחשבון ובדעת, ובפרט אאע"ה שהמליכו הקב"ה על שתי עיניו בשעה שמל עצמו (נדרים לב:).
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף