נחל קדומים/שמות/יד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


מכילתא דרשב"י


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

נחל קדומים TriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png יד

ה[edit]

ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך וגו'. אפשר ששמעו מהם שהגזרה ת' וישבו רד"ו והק"ץ שם לחשך בשביל הלילות כמו שפירש הר' הגאון מהר"ר העשל ז"ל. וז"ש כי בר"ח העם ברח גימטריא רד"ו ויהפך לבב פרעה ועבדיו ר"ת ויהפך לבב פרעה פול גימטריא קי"ו כלומר דלא היו בגלות אלא קי"ו ומה שישבו במלכות יוסף וקצת עד שמת לוי זה אינו נחשב גלות כי היו שרים ולכן חרה אף פרעה כי אש יצאה מחשבו"ן הזה. ולפי פשוטו יש לפרש דהגם דהם השתדלו שילכו ישראל בחפזון. עתה המה ראו דהערב רב ברחו עם ישראל וזה אירע להם וז"ש ויוגד למלך מצרים כי ברח העם הם הערב רב ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם דייקא ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו בני ישראל דוקא ולכן רדפו אחריהם וכן פירשו כת הקודמין:

יג[edit]

התיצבו וראו את ישועת ה' וגו'. אפדר במשז"ל דכשהנס בזכותו זוכה לראות במפלת אויביו. וגם את אשר יעשה בשם ה' יוכל לראות אף שאינו בזכותו וז"ש התיצבו וראו ולא תסברו שהוא בזכותם אין זה כי אם ישועת ה' שהוא בשם ה'. כי אשר ראיתם את מצרים השר כמשז"ל ע"פ והנה מצרים ויראתם לא תוסיפו לראותם למצריים הנשפעים מהשר ובטל הוא ואומתו:

יד[edit]

ה' ילחם לכם ואתם תחרישון. מי יתן תחרישון ותהי לכם לחכמה. כן הוא במסרה. ואפשר תחרישון תשתקון בסוג סייג לחכמה שתיקה. וזהו מ"י יתן מי רמז לנ' שערי בינה ואחר שזוכה לשפע מצד הבינה תחרישון ותהי לכם לחכמה כי שם סוד השתיקה:

טו[edit]

מה תצעק אלי דבר. ס"ת הקיר מכאן רמז למתפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין הקיר ואף עפ"י שכתוב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל ליכא מידי דלא רמיז באורייתא עכ"ד רבינו אפרים ז"ל. ואני בעניי רמזתי במ"ש רבינו מהרח"ו ז"ל בפ' ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר ה' אלהים אתה החילות וגו' דהודיע סוד נפלא ליודעי האמת כי כל התפלות לא יכוין אל השם המוציא מפיו כי רבים הם זולתי אל שם הויה הנקרא שם העצם אל עצמותו יתברך כי כל השמות ככנויים וכנפיים וכמלבושים אליו והטועה בזה כופר בעיקר. וז"ש ואתחנן אל ה' שהוא הויה עם היות שהשמות שהיה שואל מאתם הם אדני אלהים והיינו שצריך ליכנס לפני שם הויה ע"י סוד ב' שמות הנז' סוד אדני שפתי תפתח ואח"כ ויתפלל אל ה' תפלה הראויה לשם הויה. ופי אלהים גימטריא פה כי על ידי שני שמות אלו נפתחים שערי תפלה ואחר שנפתחו אז מתפלל לשם הוי"ה לבדו ולא אל שני שמות הנז' ואליו נאמר אתה החילות עכ"ל בקיצור. וזה אפשר רמז ויסב חזקיהו פניו אל הקיר שהיא השכינה כמ"ש בזהר הקדוש ע"ד אדני שפתי תפתח ואח"כ ויתפלל תפלה הראויה לשם הויה. ואפשר לרמוז כאן מה תצעק אלי ר"ת אמת שהוא סוד שם המיוחד שאליו התפלה אך ס"ת הקיר שצריך לפתוח השער. והזהר הקדוש רמז באופן אחר ויתכן שרמוז זה ג"כ וא"ש ההי"ב:

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.