נחל קדומים/שמות/ג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

נחל קדומים TriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png ג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


מכילתא דרשב"י


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

א[edit]

ומשה היה רועה וגו'. רמז שהוא גלגול הבל בן אדה"ר שגם הוא היה רועה לשעבר כמ"ש ויהי הבל רועה צאן וז"ש היה רועה לשון עבר. רבינו האר"י זצ"ל:

ב[edit]

וירא מלאך ה' בלבת אש. אמרו רז"ל להשלים את השם. ופירש הרב הקדוש מהר"ר (שמעון) [שמשון] מאסטרפולי זלה"ה דמשה היה גלגול שת והבל והוא ר"ת משה. משה שת הבל ובשם משה לא יש כי אם אות ש' משם שת וחסר תי"ו ומשם הבל יש אות ה"א וחסר לב. וז"ש וירא מלאך ה' בלבת שע"י אותיות לבת נשלם השם כי בצרוף לבת עם משה יהיה משה שת הבל. שוב ראיתי בשער הפסוקים לרבינו האר"י ז"ל שמבאר סוד זה באריכות גדול ע"ש:

ד[edit]

במדרש. ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה. שאל ההוא מינא את ר"י בן קרחה למה מתוך הסנה א"ל אלו מתוך חרוב או שקמה היית שואלני ואעפ"כ להוציאך חלק אי אפשר להודיע שאין מקום פנוי בלא שכינה אפילו סנה.

ויש לדקדק אמאי הוצרך לומר אלו מתוך חרוב וכו' ופירש הגאון מהר"ם הרב המחבר שו"ת צמח צדק דדרך חכמה להשיב למין מתוך דבריו וכמשז"ל כל מקום שפקרו המינין תשובתן בצידן וה"נ אלו השיבו ר"י בפשיטות סתם אין מקום בלא שכינה ר"ל אף על דבר שפל היה המין טועה מנ"ל שהסנה גרוע מכל אילנות הלא כל עשב יש לו מזל ולצורך נברא ואפשר שתועלת הסנה גדול מאד והוא חשוב מכל אילן. לכך אמר לו אלו מתוך חרוב או שקמה היית שואלני ומוכרח שתאמר דאלו מתוך חרוב או שקמה לא היית שואל כי המה חשובים וראוים להשרות שכינה רק שאלתך למה מתוך הסנה שפל וגרוע ועתה אני משיבך שאין מקום פנוי בלא שכינה עכ"ד.

ולי הצעיר אפשר במ"ש רש"י ז"ל למה מתוך הסנה ולא אילן אחר משום עמו אנכי בצרה. וחשש רבי יהושע בן קרחה דההוא מינא שמע איזה תלמיד דטעמא טעים משום עמו אנכי בצרה ועל זה בא להלעיג ח"ו. ולכן אמר לו ואלו מתוך חרוב או שקמה היית שואלני רצה לומר לו דזו אינה שאלה ולשוא צרף לבא בעקיפין כאלו יש שאלה וישיב לו מה ששמע משום עמו אנכי בצרה ויבא להלעיג. ואעיקרא לא יש שאלה ואין צריך תשובה כדי שיבא להלעיג אמנם להוציאך חלק אי אפשר שלא תאמר שיש שאלה והתשובה משום עמו אנכי בצרה ותרצה להלעיג ולזה מוכרח להשיב שלא תבנה בנינים על קו תהו והתשובה היא להודיע שאין מקום פנוי מהשכינה וכלך מדברותיך.

ומפי הרב המובהק הישיש כמהר"ר ברוך דאני ז"ל שמעתי דכל מקום שאומר שאל ההוא מינא סימנא מילתא מאותו המי"ן שרוצה לשאול דח"ו יש שתי רשויות. וידוע מאז"ל דאמר נעשה אדם ללמד ענוה והרוצה לטעות יטעה וזה כונת המין מ"ט נגלה בסנה להורות ענוה כלומר ואמאי הוצרך לזה כבר נודע מנעשה אדם אלא ודאי מהכא נילף מינה ללמד ענוה ונעשה אדם ח"ו כפשוטו. והשיבו אלו היה נגלה בחרוב או בשקמה היית שואל וכך אתה שואלני דייקא דאם היה נגלה בחרוב או בשקמה שהם גבוהים משאר אילנות היית אומר ש"מ דה' אינו חפץ בענוה מדבקש אילנות גבוהים וא"כ נעשה אדם אינו משום ענוה כי אין דרכו בענוה וח"ו וכו' וז"ש כך אתה שואלני מעין דוגמא לשאלתך עתה. אבל להוציאך חלק וכו' וא"כ הוא לימוד אחר ולעולם נעשה אדם משום ענוה ודוק הטיב:


ויאמר משה משה ויאמר הנני. כבר נודע דשרשי נר"ן שבאדם הם בעולמות העליונים אפס קצהו יורד להתלבש באדם. ואפשר לפרש בפסוק זה ובפסוקים אחרים כיוצא בו שהקדוש ברוך הוא קורא לנשמה אשר בשמים שהשם הוא הנשמה כמ"ש הרמ"ז ז"ל והנשמה העליונה תעורר הנשמה תחתונה להבין להדבק בשרש כדי לקבל הדבור וז"ש ויאמר אברהם אברהם ויאמר משה משה שיכונו יחדיו השרש עם החלק אשר בארץ ויאמר הנני ר"ל הרי אני מכוין דעתי עם השרש למעלה וזהו הנני. וכ"כ הרמד"ל במעריך (דף מ"ד) דמשז"ל שברא שמו של משיח פי' נשמתו ע"ש באורך:

י[edit]

ועתה לכה ואשלחך אל פרעה. מילת לכה מורה שילך מעצמו בלתי שישלחנו הש"י ומילת ואשלחך יורה הפך מזה. אבל הענין כי הקב"ה היה שולחו בשליחות זה ויש בו רעה שהיא טובה כי ע"י שליחות זה כתיב תכבד העבודה וגו' והטובה באה באחרונה שיצאו ממצרים. ומצינו כי אע"פ שהכל בא מאתו ית' אין הקב"ה מיחד שמו על הרעה ולכן בבחינת הרע הנמשך בשליחות אמר לכה מעצמך ובבחינת הטוב שאני עתיד לגואלם ואשלחך. רבינו האר"י זצ"ל:

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.