נחל קדומים/דברים/כו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

נחל קדומים TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כו

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ב[edit]

ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר ה"א נותן לך. פירש הרב המובהק מרבני עה"ק ירושלים בדורות שלפני פננו מהר"ר יעקב מולכו ז"ל במ"ש פ"ק דקידושין נתנה היא ואמר הוא אם הוא אדם חשוב היא מקודשת דבההיא [הנאה] שמקבל מידה מתנה גמרה ומקניא נפשה לזה הוציא הבאת הבכורים בלשון לקיחה לומר מה שאתה מביא בכורים ונותנם להקב"ה הויא לקיחה שאתה לוקח מיד הקב"ה בההיא הנאה שהוא מקבל מתנה מינך ולזה אמר הכתוב אח"כ ועתה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה' דקאי אשר נתת לי למ"ש הנה הבאתי כלומר מה שאני הבאתי מקרי אשר נתת לי דכיון שאתה מקבל ממני (מקנה) [מתנה] הוו כאלו נתת לי. או יאמר במ"ש הרמב"ם פ"ג דבכורים דמצוה מן המובחר להביא כל מין ומין בכלי בפ"ע ואם הביא בכלי אחד יצא ולז"א ולקחת מראשית כל פרי האדמה כלומר לפעמים מיקרי לקיחה אף שתתן כל פרי האדמה. ושמת בטנא. ירצה בכלי אחד כל הפירות והבכורים בטנא בכלי אחד מיקרי לקיחה ויצא ידי חובתו. או יאמר במ"ש בילקוט באדם אחד שהיה עושה שדהו אלף כורין וכו' וזהו מ"ש ולקחת מראשית מסיבת הראשית ובזכותיו תזכה שתקח את כל פרי האדמה אשר תביא מארצך ושמת בטנא כלומר מה שהיה דרכך להביא מכל הקרקע לביתך תזכה ותביא אותו בכורים. ע"י ריבוי הפירות שיתרבו בקרקע הבכורים ג"כ מתרבים עד שיעור כל מה שהיית מביא מארצך מקדמת דנא:

ד[edit]

ולקח הכהן הטנא מידך. נתן הערה בזה שהכהן יקחנו מידו ויניחנו לפני המזבח ואחר יקחנו הכהן מלפני מזבח ה' אלהיך דכהנים כי קא זכו משלחן גבוה קא זכו. הקדוש רבינו שלמה אסתרוק ז"ל:

ט[edit]

ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת. פירש"י אל המקום הזה זה בית המקדש ויתן לנו את הארץ הזאת היא ארץ ישראל. ויש לדקדק דהכתוב בהפך. ופירש הרב מהר"ר יעקב מולכו ז"ל הנז' בדרשותיו כ"י וז"ל ונ"ל עם מ"ש יונתן בן עוזיאל על פסוק ואשא אתכם על כנפי נשרים שהביאם ממצרים לבית המקדש באותו הלילה לאכול שם קרבן פסח ולז"א ויוציאנו ה' ממצרים ואז הביאנו אל המקום הזה זה בית המקדש ואח"כ ויתן לנו את הארץ הזאת ובזה יומתק קרא כדכתיב נהלת בעזך אל נוה קדשך שתרגם אונקלוס דהיינו בית המקדש וקשה דעדיין לא הלכו שם ועוד דאח"כ כתיב שמעו עמים וגו' וע"פ האמור ניחא דמשבח הכתוב על מה שבאו לבית המקדש ליל פסח וקשֶר הפסוק הוא כך לומר דכל הנסים האלו לא היה הכרח בהם להוציאם ממצרים כי ברגע אחד היה יכול להוציאם על כנפי נשרים כמו שהוליכם לבית המקדש אלא שעשה כל הנסים האלו בשביל האומות שידעו גדולתו יתברך וז"ש שמעו עמים ירגזון וגו' וכמ"ש במדרש ע"פ וישמע יתרו. ובספרי דרשו ויביאנו אל המקום הזה דבזכות ביאתנו במקום הזה שהוא בית המקדש ויתן לנו את הארץ הזאת. ועדיין יש לדקדק שתחילת הפרשה מדבר בלשון רבים ויוציאנו ויביאנו אשר נתת לנו וחוזר לדבר לשון יחיד הנה הבאתי וגו' אשר נתת לי. והפשוט דתחילה מדבר כנגד כל ישראל ואח"כ מדבר בעדו שהוא המביא בכורים. אמנם אפשר דבא להורות דמי שיש לו קרקע בשותפות מביא וקורא כמ"ש הרמב"ם ע"פ הגהת הכ"מ והכי אמרינן פרק הזרוע דסד"א ארצך דוקא בעינן וכו' ע"ש ולזה פתח בלשון רבים ויצא בלשון יחיד לומר דאף מקרקע שהוא משנינו ויתן לנו את הארץ הזאת אפ"ה עתה אני היחיד הבאתי את ראשית פרי האדמה:

יז[edit]

את ה' האמרת היום. בגימטריא זו קרית שמע ע"ה. לקוטי גאוני קמאי אשכנז. ושוב ראיתי שכן כתב רבינו בעה"ט. ועד"ה את ה' קבה"ו האמרת הגדלת. ור"ת הם אותיות אהיה וא"ש ההי"ב ודוק כי קצרתי:

יט[edit]

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.