משתמש:אור חדש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

משתמש זה מעלה את תכני הספר הנפלא "אור חדש" מאת המחבר הרב אהרן אופיר

ניתן להשיג מהדורה דיגיטלית של הספר על ידי שליחת בקשה למייל שכתובתו A0583234688@GMAIL.COM

גילוי דעת[edit]

הנני לגלות דעתי שאם חס ושלום ימצא בספר זה לשון המשתמע קצת כחוסר כבוד למעלת רבותינו הפוסקים, לא היה בזה כוונה חס ושלום למעט בכבודם ולא היה זה אלא כפליטת קולמוס שנפלטה אגב הרצון לקיים את רצון הקב"ה שחפץ שתעמוד ההלכה על אמיתות התורה, וחס וחלילה אין רצוני שתתקיים בי נבואת ישעיה שאמר ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד.

ואם ימצא לפעמים כתוב בספר זה שפני ההלכה אינה כדעת השו"ע או הרמ"א, אין זה חדש דדרך המשנ"ב והש"ך והב"ח ושאר אחרונים בכל הדורות לדחות את דברי השו"ע והרמ"א כשימצאו הרבה ראשונים להיפך מדעתם, ואין כוונתי שהגעתי לדרגתם חס ושלום, אלא כוונתי רק להביא מהם סיוע לדעה שסוברת שפסק ההלכה יכול להשתנות אף לאחר חתימת השו"ע, ודלא כאותם שסוברים שפסק ההלכה אינו יכול להשתנות.

מבוא[edit]

בספר זה נכתבו אלפי שיטות של גאונים וראשונים שלא נזכרו בב"י ובנושאי כליהם של הטוש"ע, ובמקומות רבים תתערער מחמתם הכרעת השו"ע או הרמ"א או הש"ך או שאר אחרונים ויוכרעו מחלוקות, וכן נכתבו בו קושיות על דברי הפוסקים וכן חידושי דינים שלא נזכרו בפוסקים, וכל זה מסודר על סדר סימני הטור והשו"ע באו"ח יו"ד אהע"ז וחו"מ. אחרי יורה דעה יובאו הל' שביעית ומצוות בני נח, ואחרי הד' טורים יובאו כללים בפסיקת הש"ס, ולאחריהם עניני ערים וגבולות של ארץ ישראל, ולאחריהם דיני שיעורים ומידות, ולאחריהם קצת ענינים בהלכה מסודרים לפי ערכים על סדר א' ב', ולאחר מכן יבואו הגהות והערות לכמה ספרים של ראשונים ואחרונים לפי סדר ספריהם, ובכללם ספרי הנמוק"י והר"ן על הרי"ף ושב שמעתתא ושם הגדולים להחיד"א, ואח"כ יבואו הגהות על חיבורי הראשונים על המשניות במסכתות שאין בהם בבלי, כגון הר"ש משאנץ וכדו'.

ספרים שעברתי עליהם מן הקצה אל הקצה ואספתי מהם כל אשר מצאתי[edit]

שאילתות דרב אחאי, הלכות גדולות, תשובות הגאונים שערי תשובה, פאר הדור לרמב"ם (רק עד סי' קנו), האשכול (אלבעק), היראים, סמ"ק מצוריך (רק ד' חלקים הראשונים מתוך ז' החלקים), ר"ן ונימוק"י ורבינו יהונתן על הרי"ף (בכל מסכת מי שנדפס אצלה), וכעת אני בסוף ספר המנהיג. וכל זה מלבד הרבה מאוד ראשונים שנאספו שלא לפי סדר ספריהם.

ועל כן הרוצה לידע דעת הראשונים בנושא מסויים, יראה את הכתוב בבית יוסף ואת הכתוב בספר זה וימשיך לחפש בשאר ספרי הראשונים, אבל בספרים המוזכרים אין לו כל כך צורך לחפש כי כבר אספתי כל אשר מצאתי בהם.

ביאור ציונים המוזכרים בספר[edit]

 • סדר ההלכות בתוך הסימנים הוא על פי סדר הטור ולא על פי סדר השו"ע.
 • סעיפי הטור המוזכרים בספר היינו סעיפי השו"ע שסידרו אותם המדפיסים בטור, ואותיות הטור המוזכרים * * בספר היינו החלוקה הנמצאת בטור בחו"מ לפי סדר הטור.
 • כשאכתוב הגהות והערות על הטור, היינו ההערות בהוצאת שירה דבורה.
 • כשאכתוב שציינו למקור מסויים, כוונתי שלא עיינתי שם לבדוק אם יש משם ראיה, אבל כל שאר המקורות שמובאים בספר, עיינתי ובדקתי אם יש משם ראיה.
 • כשאכתוב שספר מסויים כתב כך וכך, איני מביא את לשונו ממש אלא את מה שמוכח להדיא מתוך לשונו.
 • כל מקום שהוזכר הר"ן סתם היינו הר"ן על הרי"ף ולא בחידושים.
 • כל ציוני הדפים ברי"ף ובר"ן וכן בריטב"א בנדרים ובשאר נושאי כלי הרי"ף, הם על פי ציון הדפים בש"ס עוז והדר.
 • תר"י- הוא ראשי תיבות תלמידי רבינו יונה, והוא במס' ברכות על הרי"ף.
 • כשאביא את דברי סמ"ק היינו לפי נוסח סמ"ק מצוריך, ויש הוצאות של סמ"ק שזה איננו או שהוא בהגהת סמ"ק או שמנין הסימנים שם שונה בסימן אחד.
 • היראים המוזכר הוא הנדפס עם תועפות ראם.
 • האשכול המוזכר הוא בהוצאת אלבעק.