משנה למלך/נדרים/יב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

משנה למלךTriangleArrow-Left.png נדרים TriangleArrow-Left.png יב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
יצחק ירנן
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
שער המלך
שרשי הים


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

א[edit]

אבל הבעל אינו יכול להפר כו'. כתב מהרימ"ט ח"א סי' ד' בשם הגה"מ שכתב ואומר ר"י דעל דעת רבים יועיל בזה כדמוכח בהשולח. ואיהו ז"ל כתב שהלכה זו מקופחת וצ"ל שע"ד רבים לא יועיל בזה כמו שיע"ש. והנה רבינו ירוחם בס' מישרים נכ"ג חי"א כתב בשם ר"י דנדרה ע"ד רבים יועיל בזה כלומר דלא מצי הבעל להפר וכתב בצדו בס' נתיבות משפט שכ"כ בסמ"ג בשם ר"י ומדברי התוס' בתירוץ ב' משמע דכן ס"ל שהרי תירצו דרב הונא לא ס"ל לדאמימר שאמר ע"ד רבים אין לו הפרה. ומדהוצרכו לאפושי פלוגתא בזה משמע דלא ניחא להו לומר דע"ד רבים יכול הבעל להפר וצ"ע:

ד[edit]

אחד עינוי גדול ואחד עינוי קטן וכו'. עיין בלח"מ במה שהקשה ע"ד מרן ועיין בפ"ד דנזיר (דף כ"ח) במתני' דנזרק עליה כו' דמוכח דאפילו דלא מיתסרא ביין אלא שעתא פורתא הוי עינוי ומיפר. ומיהו יש לחלק דשאני התם דעיקר הנדר היה לזמן ודוק. כתוב בתשובת בית יעקב סימן קנ"ב משמע מזה דוקא יום אחד שלם הא פחות מזה לא הוי עינוי כו'. וזה אינו דבהדיא כתב רבינו או לפי שעה הוי עינוי והמחבר הביא דברי רבינו הללו ולא ידעתי איך כתב אחר זה משמע מזה דוקא יום אחד שלם. ומלבד כל זה מי שנשבעה שלא תרחץ היום פשיטא דאינה אסורה אלא עד שתחשך וכדאיתא בפרק קונם ומדסתמו וכתבו שלא תרחץ היום הוי עינוי משמע דאפילו נדרה סמוך לחשיכה וזה פשוט. ומה שהביא ראיה מההיא דנזיר אינה ראיה די"ל דשאני התם דעיקר הנדר הוא לזמן מש"ה אף דליכא אלא שעה אחת של עינוי מפר אבל בשעיקר הנדר הוא לזמן מועט איכא למימר דאינו מפר. ומ"ש בסוף דבריו דאסורה לצאת בשבת בפאה נכרית א"כ הוי עינוי זה הוא טעות גמור וק"ל: אשה שנדרה לגלח ראשה אי מפר הבעל, עיין פ"ד דנזיר (דף כ"ח) דאמרי' דלת"ק כיון דאפשר בפאה נכרית לא הוי ניוול יע"ש:

יח[edit]

ומכין אותה מכת מרדות כו'. הם דברי ר' יהודה וכתב מרן ומשמע לרבינו דלאו לאיפלוגי אתא אלא לפרש דברי ת"ק. ומדברי התוספות פ"ד דנזיר (דף כ"א) ד"ה לעולם נראה דס"ל דר"י פליג את"ק יע"ש:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

מעבר לתחילת הדף