משנה למלך/נדרים/ג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

משנה למלךTriangleArrow-Left.png נדרים TriangleArrow-Left.png ג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
חידושים ומקורים מנחת חינוך
מעשה רקח
שער המלך
שרשי הים


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ג[edit]

כיצד המתפיס בנדרים חייב כו'. יש לתמוה דבאומר ואני כמותך למאי איצטריך שיהיה תוך כדי דבור דע"כ לא אמרינן בגמ' רפ"ד דנזיר דבעינן שיתפיס תוך כדי דבור דנודר אלא באומר ואני לבד דאם לא אמרו תוך כ"ד דנודר לא הוי דבור כלל ולא משתמע מדבריו אהיכא קאי אבל כשהוא תוך כ"ד קאי אדברי הנודר אבל באומר בפירוש ואני כמותך אפילו אחר כמה ימים אמאי לא מהני דומיא דפת שכתב האומר הבשר הזה עלי אסור וחזר ואמר אפילו אחר כמה ימים והפת הזאת כבשר הזה הרי הפת נתפשה ואסורה. ובריש הל' נזירות דין ו' כתב רבינו הרי שהיה נזיר עובר לפניו וכו' משמע דפשיטא ליה באומר אהיה כמו זה דהוי נזיר ובריש נזיר תנן הריני נזיר כזה ה"ז נזיר ומוקי לה בגמרא בנזיר עובר לפניו וכתבו התוס' דלגופיה לא איצטריך דפשיטא דהאומר הריני כזה דהוי נזיר אלא לדיוקא אתא דדוקא באומר כזה הא אם לא אמר אלא הריני לא מהני ולא דמי לאומר אהא דהוי נזיר וכמו שיע"ש ולא גרע האומר ואני כמוהו לאומר הריני כזה. וראיתי להרב תויו"ט ברפ"ד דנזיר שכתב דיש סיוע לדברי התוס' שכתבו דהריני לא סגי כמו אהא דהא ה"נ ואני לחוד לא מהני אלא ע"י התפשה דתוך כ"ד, מוכח דבריו דואני כמוך לא בעי תכ"ד דאם איתא דבעי היכי מדמה ואני להריני דהא ודאי לא דמו דאליבא דכ"ע הריני כמוך מהני בלא התפסה דתכ"ד ואילו ואני כמוך בעי התפסה דתכ"ד אלא ודאי דס"ל דואני כמוך לא בעי תכ"ד וכ"כ הר"ן בפירוש בפ"ג דשבועות דאי אמר ואני כמוך אפילו לאחר כדי דבור הוי נזיר:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

מעבר לתחילת הדף