משנה ברורה/אורח חיים/תרסא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

משנה ברורה TriangleArrow-Left.svg אורח חיים TriangleArrow-Left.svg תרסא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
כף החיים
לבושי שרד
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה (צורת הדף)
ביאור הגר"אדפים מקושרים

סימן תרסא

א (א) סוכה. דזמן לא קאי אלא אקידוש ולא אסוכה דאף אם יום ראשון חול יצא בזמן דסוכה דלא גרע מאלו בירך זמן בשעת עשיית הסוכה דיצא הלכך צריך שלא להפסיק בסוכה בין קידוש לזמן (א) אכן מי שלא אכל לילה ראשונה בסוכה וגם למחר בשחרית לא אכל בסוכה יברך בליל שניה סוכה ואח"כ זמן דאז הזמן יהיה קאי אשניהם:

(ב) וכן ראוי לנהוג. והנה הרדב"ז (ח"א סמ"ו) והרש"ל דעתם כאבי העזרי דלעולם סוכה ואח"כ זמן (ב) ומ"מ לא מקרי הפסק מה שאומר בינתיים ברכת סוכה ודומיא דאנו אומרים כשחל יו"ט במוצאי שבת יקנה"ז אע"פ שהזמן אינו חוזר על ההבדלה כ"א על קידוש ה"נ הזמן חוזר על קידוש שלפני סוכה (ג) ויש מאחרונים שהעתיקו לדינא כמותם ע"כ מי שרוצה לנהוג כן אין מוחין בידו (ד) ומ"מ אם כמה בעלי בתים אוכלין בסוכה אחת לא יהיו חלוקין במנהגם בזה.

חסידים ואנשי מעשה עושים לזכר שמחת בית השואבה להיות נעורים בלילות של חוה"מ סוכות ולהרבות בזמירות ושבחים ומרבים נרות בסוכה בלילות אלו גם בהרבה בתי מדרשות נהגו להרבות בנרות בתפילת ערבית דחוה"מ בחג הזה. יסוד ושורש העבודה ע"ש שהאריך בזה:

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף


שולי הגליון