משנה ברורה/אורח חיים/תקמג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

משנה ברורה TriangleArrow-Left.svg אורח חיים TriangleArrow-Left.svg תקמג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
כף החיים
לבושי שרד
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה (צורת הדף)
ביאור הגר"אדפים מקושרים

סימן תקמג
דין מלאכה ע"י א"י בחול המועד

(א) אסור לומר לנכרי וכו'. דעשו חכמינו מועד לזה כשבת ויו"ט. ומ"מ אם הוא צריך בחוה"מ לצורך מצוה שרי ע"י עכו"מ דהא יש מתירין אפילו בשבת עיין סימן ש"ז ס"ה [מ"א וש"א]:

(ב) לעשותו. ואפילו אם הוא משער (א) שאם לא ישכור עכשיו העכו"מ לעשות במועד יצטרך לשלם ביוקר גדול לאחר המועד אפ"ה אסור דמה שאינו בידו לא מיקרי היזק:

(ג) בקבלנות וכו'. ר"ל אף שהוא בקבלנות ולא בשכיר יום וגם אינו מצויהו שיעשה במועד וכל דעביד אדעתיה דנפשיה עביד כדי לגמור במהרה את מלאכתו אפ"ה אסור שהרואה יאמר שהוא שכיר אצלו. ואם כל העיר דרכן לבנות בקבלנות עיין לעיל בסימן רמ"ד ס"א בבה"ל ואם בנו באיסור כיון שהוא בקבלנות ולא בשכיר יום (ב) שרי לדור בו:

(ד) אע"פ שהוא חוץ לתחום. לפי שהולכין לשם בני אדם ויראו המלאכה ויאמרו בשליחות ישראל עושה משא"כ בשבת ויו"ט:

(ה) בתלוש. ופעמים יצוייר היתר אף במחובר כגון שנתן לו שדה (ג) באריסות [דהיינו למחצה או לשליש ורביע] מותר להניחו לעשות במועד דעביד אדעתא דנפשיה ולא אתי למיחשדיה שהוא שכיר יום שהכל יודעין ששדה עומדת לאריסות (ד) ואפילו נכרים בני ביתו של ישראל האוכלים אצלו מסייעים להאריס במועד אפ"ה שרי כיון שאין הישראל נותן להם שכר על כך נמצא שאין באים בשליחותו:

(ו) בקבלנות לעשותה בתוך ביתו וכו'. ר"ל דבזה תו לא אתי לידי חשד ומותר כיון שהוא בקבלנות:

(ז) מותר ליתן לנכרי וכו'. וה"ה (ה) דלישראל שרי ליתן (ו) ונקט נכרי דלא נימא נימא דנכרי בודאי לא יקיים ויעשה במועד:

(ח) שיעשנה וכו'. פי' שיאמר לו בהדיא שיעשנה אחר המועד:

(ט) וישקול. כגון שנותן מטוה לאריגת בגד לא ישקול אותם:

(י) וימנה. וא"כ כשנותן כליו לכובס עכו"מ לכבס אחר המועד לא ימנה אותם (ז) ונראה דבשביל זה נהגו העולם שלא ליתן לכובס עכו"מ בחוה"מ כלל מפני שאסור למנותו ובלא מנין אינו מאמינו. ובדגול מרבבה כתב דכלי פשתן (ח) מותר ליתן לו שיכבס אחר המועד ואף למנותם ומא"ר בסימן תקל"ד ס"ב משמע שאין מחלק בזה. ובשעת הדחק יש לסמוך להקל:

(יא) שרי. פירוש א"צ למחות בידו:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף