משנה ברורה/אורח חיים/תקלב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

משנה ברורה TriangleArrow-Left.svg אורח חיים TriangleArrow-Left.svg תקלב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה (צורת הדף)
באר הגולה
ביאור הגר"א
לבושי שרד
דפים מקושרים

סימן תקלב
נטילת צפרנים בחול המועד

(א) אפילו במספרים. וכ"ש בסכין או ביד ובשיניו דמותר:

(ב) יש מחמירין וכו'. דסוברין (א) דבזה שייך ג"כ הטעם כדי שלא יכנס למועד כשהוא מנוול ויתחכם בערב הרגל. וכל הני דמותרין לגלח הנ"ל בסימן תקל"א (ב) מותרין ליטול צפרנים. ואם נטלן מערב יו"ט (ג) מותר ליטלן בחוה"מ דהא יש מתירין לעולם כשגילח מעיו"ט ואף דאנן לא קיי"ל כן כנ"ל בסימן תקל"א ס"ב מ"מ לענין זה דיש בלא"ה הרבה דעות להקל אין להחמיר:

(ג) בין בסכין וכו'. אבל (ד) בידיו או בשיניו מותר. הנוטל צפרניו בשיניו אין בהן משום מיאוס [גמרא]:

(ד) שנוטלן כדרכן בחול. ר"ל אפילו ע"י עצמן וא"צ ע"י נכרית כמו לענין אשה שהיא אבלה [ביו"ד סימן ש"צ ס"ו] מאחר שיש מתירין בכל ענין [הגר"א]:

(ה) כל רפואה מותר בחוה"מ. היינו שמותר (ה) לעשות אפילו מלאכה גמורה לצורך רפואה ואפילו לחולה שאין בו סכנה הא ביו"ט אסור אפילו לשתות דבר שהוא משום רפואה גזירה אטו שחיקת סממנים [מ"א ופמ"ג]:

מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >