משאת המלך/ישעיה/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

משאת המלך TriangleArrow-Left.png ישעיה TriangleArrow-Left.png א

הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ךרש"י


מנחת שי
משאת המלךפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

משאת המלך - ישעיה א
ישעיה

יז[edit]

דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה (ישעיה א יז)

[עי' מש"כ בזה הגהמ"ח בהפטרת פרשת דברים].


כו[edit]

ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלה (א כו)

לא נתפרש מהו יועציך, ויעויין בסנהדרין (ט"ז:) לענין מלחמת הרשות דאמרו ונמלכין בסנהדרין וכו', וע"ש במהרש"א דזהו מענין עצה וכ"מ מהרמב"ם בפיהמ"ש שם, ע"ש, וא"כ שפיר י"ל דיועציך זהו קאי על הסנהדרין שנמלכין בהם.

*

הנה אמרו חז"ל (ילקוט דברים רמז תתקנ"א) כשנגלה הקב"ה ליתן תורה ישראל, בתחילה הלך לבני עשו וא"ל מקבלין אתם את התורה, א"ל מה כתיב בה א"ל לא תרצח, א"ל ועל כך הבטיחו אביו (בראשית כ"ז מ') על חרבך תחיה, ע"ש. וכבר העירו על זה מה היתה תשובתם והלא גם אם הם לא יקבלו את התורה מ"מ מוזהרין הם על הרציחה.

ונראה ליישב דהנה מלחמה הגם דאית בה רציחה מ"מ שריא באומות, וכדמוכח מריש ע"ז שאומרים אומה"ע הרבה מלחמות עשינו וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל, ובודאי אין משתבחין באיסור שעשו ואפי' שהוא לצורך ישראל, ומעתה נראה דכמו"כ ועל חרבך תחיה הנאמר לעשו בודאי אין הכונה ליחידים אלא על האומה דשריא ומענין מלחמה, אבל ישראל אין להם רשות אף להלחם אלא ע"פ או"ת וסנהדרין והוא פשוט לפי שיש בזה רציחה, וא"כ י"ל דזהו דהשיבו בני עשו שאין הם יכולים לקבל התורה דבאם יקבלוה הרי כבר לא יוכלו להלחם מדעתם אלא רק ע"י או"ת וכיוצ"ב.

·
מעבר לתחילת הדף

ספרי משאת המלך מונגשים לציבור לשימוש אישי לעילוי נשמתו הטהורה של המחבר הגאון רבי שמעון משה ב"ר יהושע זליג דיסקין זצ"ל.
הזכויות שמורות לבני הגהמ"ח יבלחט"א