משאת המלך/אסתר/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י
חכמי צרפת
רלב"ג


אלשיך
טעמא דקרא
מגילת סתרים
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
שלום אסתר
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

משאת המלך TriangleArrow-Left.png אסתר TriangleArrow-Left.png ב

משאת המלך – אסתר ב
אסתר

ח[edit]

ותלקח אסתר אל בית המלך (ב ח)

מבואר שמשיצאה גזירת אחשורוש להקבץ בתולות נסתרה אסתר עד שלקחוה, ויש להבין הרי לפי המדרש (ילקוט רמז תתרנ"ג) היתה זקינה בת פ' שנים ומה לה ולגזירת הקבץ בתולות, אע"כ צ"ל שחזרה לנערותה, וא"כ הרי ראתה בעליל שנעשה לה נס כדי שתכנס לבית המלך ומה יש לה להסתר. ומבואר ומוכח דכמו שכתב החת"ס שהכריעו סנהדרין להכרית שבט בנימין במעשה דפלגש בגבעה אע"פ דגמירא לן דלא כלו שיבטא, וביאר דאין לנו בכבשא דרחמנא ומה דאיפקדית עלינו לעשות, וכיון שהסנהדרין ס"ל שההלכה היא להכרית שבט בנימין חייבים אנו לעשות ולקיים דין זה, וכמו"כ בחזקיהו דא"ל ישעיהו בהדי כבשא דרחמנא ל"ל, ואע"פ שיצא ממנו מנשה מ"מ איהו חייב בפו"ר, אף כן אסתר אין לה בהדי כבשא דרחמנא והיא חייבת להטמין עצמה שלא תבעל לנכרי.

יט[edit]

ובהקבץ בתולות שנית ומרדכי ישב בשער המלך (ב יט)

לכאורה ב' ענינים נאמרו כאן, אלא שצ"ע דמשמעות הכתוב דמישך שייכא זל"ז ההקבץ בתולות שנית עם זה שמרדכי יושב בשער המלך.

ונראה דמבואר מכאן מש"כ בילקוט (רמז תתרנ"ג) שנטל אחשורוש ע"ז עצה ממרדכי ויעץ לו לקבוץ בתולות שנית, וזהו משמעות הכתוב ובהקבץ בתולות שנית היינו לפי שמרדכי יושב בשער המלך ויעץ זה הדבר.

· הבא >
מעבר לתחילת הדף

ספרי משאת המלך מונגשים לציבור לשימוש אישי לעילוי נשמתו הטהורה של המחבר הגאון רבי שמעון משה ב"ר יהושע זליג דיסקין זצ"ל.
הזכויות שמורות לבני הגהמ"ח יבלחט"א