מראי מקומות/שבת/קיט/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מראי מקומות TriangleArrow-Left.svg שבת TriangleArrow-Left.svg קיט TriangleArrow-Left.svg ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

חי' אגדות מהרש"א
אילת השחר

מראי מקומות
שינון הדף בר"תעיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society


דפים מקושרים

אפילו יחיד המתפלל בער"ש צריך לומר ויכולו[edit]

מנהגנו לאומרו ג' פעמים: בתפילה בלחש, לאחריה ובקידוש. ויש לדון לאיזה מהם כוונת הגמרא. עיין רמב"ם (פכ"ט ה"ז) ומגיד משנה (שם), וע"ע במלא הרועים, טור (סימן רסח) ובאור הגר"א (שם סק"ח), באור הלכה (ס"ז) וחזון איש (שבת סימן לח סק"י).

כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית[edit]

באור הדברים: עיין אור החיים (בראשית ב ג) ומשך חכמה (שמות כח י).

שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם[edit]

בבאור ענין שני המלאכים המלווים לאדם, עיין מהרש"א, עין יעקב ומהר"ל.

אע"פ שאינו צריך אלא לכזית[edit]

אם שיעורו בכזית או בכביצה, עיין רמב"ם (שבת ל ה), ר"ן וריטב"א (לעיל קיז:), עיין טור ושו"ע (או"ח סימן רצא) ושם בנו"כ דשיעורו בכביצה, וישוב הקושיא מהכא: עי"ש מחצית השקל ואפיקי ים (ח"ב סימן א).

לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת ואע"פ שאינו צריך אלא לכזית[edit]

עי' ב"ח (סימן ש) שביאר שיסדר שאר תבשילין ואף שפת יאכל רק כזית, ועי"ש ט"ז ומה שכתבו נ"מ למעשה דר' אבהו המובא בהמשך למה נענש, ועי"ש מג"א ומ"ב שם.

כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה[edit]

ביאור כפל הלשון ומה המשל לאיילים. עיין משך חכמה (הפטרה של דברים).

דידי ודידך מאי, א"ל אינו דומה וכו'[edit]

וקשה הא אנו מכוונים לשם לימוד תורה וכן גדול המצווה ועושה וכו'. עיין משנת רבי אהרן (ח"ג קד) שמחלק בין המצוה של ת"ת שבזה ודאי כוונה ומצווה עדיף, ללימוד עצמו שמי שאין בו חטא עדיף (ועי' כעין חילוק זה בחידושי הגרי"ז על הרמב"ם הלכות ברכות).
שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף