מראי מקומות/חגיגה/ט/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
חי' הלכות מהרש"א
רש"ש

מראי מקומות
שינון הדף בר"ת


מראי מקומות TriangleArrow-Left.png חגיגה TriangleArrow-Left.png ט TriangleArrow-Left.png א

אמר רבי ירמיה שאני טומאה הואיל ויש לה תשלומין בפסח שני.[edit]

אמר רבי ירמיה שאני טומאה הואיל ויש לה תשלומין בפסח שני. מתקיף לה רב פפא כו'. אלא אמר רב פפא כו'. בשאגת אריה (סימן סה) למד דסוגיין אליבא דכו"ע ומכח כן הקשה ע"ד הרשב"א בתוס' פסחים (סט. ד"ה וזורקין) שמבואר לכאורה מדבריו דמ"ד שוחטין וזורקין על טמא שרץ ע"כ ס"ל דשני תשלומין דראשון הוא. ותמה השאג"א דבסוגיין מפורש דלמ"ד שני תשלומין דראשון למדים מזה לעלמא דטומאה יש לה תשלומין אף כשלא חזי בראשון וא"כ לא תובן סוגיא דלקמן שם (פסחים פ.) בדעת עולא דס"ל שוחטין וזורקין על טמא שרץ ושני תשלומין דראשון וא"כ למה לא יוכל אם יטמאוהו במת להקריב חגיגתו בשמיני והלא למדנו דלטומאה יש תשלומין אף אי לא חזי בראשון. ועי' מש"כ ליישב בזה באפיקי ים (ח"א סי' א' אות ב') דהא בהא תליא ולמ"ד שוחטין וזורקין על טמא שרץ ע"כ טומאה דפסח שאני וליכא למילף מינה וע"כ דסוגיין דהכא אתיא רק כמ"ד דאין שוחטין וזורקין על טמא שרץ.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף