מראי מקומות/אורח חיים/סה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png סה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
יד אפרים
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
לבושי שרדמראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה"


שהה כדי לגמור את כולה האם צריך לחזור

הב"י בסעיף א, הביא בזה מחלוקת אם צריך לחזור כששהה ע"י אונס או שאין צריך לחזור בכל גוונא, דהיינו שיש בזה סתירה בש"ס ויש מהראשונים שמחלקים בין תפילת י"ח דצריך לחזור לשאר מילי, ויש שמחלקים בין אם השהיה היתה ע"י אונס דצריך לחזור או לא, והשו"ע פסק כהתירוץ דאין צריך לחזור אפי' בשהה ע"י אונס חוץ מתפילה דצריך לחזור, והרמ"א פסק דצריך לחזור בשהה ע"י אונס, ויש להעיר דהאשכול בהל' ק"ש ד"ה ואם היה (ט.), כתב כהשו"ע דדוקא בתפילה לא יצא ובשאר מילי יצא, ע"כ, והמנהיג בהל' מגילה סי' טו, הביא להלכה מרב נטרונאי דבהלל ומגילה וק"ש אין צריך לחזור, ע"כ, ומבואר דס"ל לחלק בין תפילה לשאר מילי, ונמצא דהאשכול והמנהיג ורב נטרונאי סברי כהשו"ע. השאילתות אחרי שאילתא סו, בשאילתא דפורים ג, כתב גבי מגילה דצריך לחזור, ע"כ, וא"כ ה"ה דהכי ס"ל גבי ק"ש ושאר מילי, ודבריו לכל הפחות בששהה ע"י אונס וכדברי הרמ"א, אמנם מסתימת דבריו משמע דאיירי אף בגוונא שאין אונס, וזה לא הוי כב' הדרכים הנ"ל שהביא הב"י, ונראה דס"ל לפסוק כרבי מונא במגילה יח:, דס"ל דבשהה כדי לגמור את כולה לא יצא, אבל כל הראשונים לא פסקי הכי אלא פסקי בסוגיא דמגילה דיצא כמבואר בב"י כאן, ואף בה"ג בהל' מגילה בעמוד רלה, לא כתב כהשאילתות אלא כתב דלא קי"ל כרבי מונא ויצא, וכ"כ ר"ח במגילה שם ד"ה ואסיקנא, דלא קי"ל כרבי מונא, ומ"מ נמצא השאילתות מסייע לדברי הרמ"א בשהה ע"י אונס דלא יצא, ומאידך מסייע לשו"ע דבתפילה שלא ע"י אונס לא יצא.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף