מסכת סופרים/יא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מסכת סופרים TriangleArrow-Left.png יא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

(א) [1]הקורא בתורה לא יפחות משלשה פסוקים, ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד, ובנביא שלשה, ואם שלשתם שלש פרשיות קורין אחד אחד, כגון כי כה אמר ה' חנם נמכרתם כי כה אמר ה' אלהים מצרים ירד עמי בראשונה ועתה מה לי פה נאם ה' (ישעיה נב ג-ה).

(ב) תני עיר שאין בה קורין אלא אחד הוא קורא כל הקריאות ובלבד שישב בין קריאה לקריאה.

(ג) מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה לפי שגוללין נביא ברבים ואין גוללין ספר תורה ברבים, וכן אמר ר' ירמיה בשם ר' שמעון בן לקיש אין גוללין ספר תורה ברבים, ר' יוסי פתר לה כגון שהיתה הפרשה קטנה כדי שישמעו ישראל את התורה על הסדר, והתנינן (יומא סח:) קורא באחרי מות ואך בעשור שנייה היא שהוא סדרו של יום, תדע לך, ר' שמעון בן לקיש אמר בכל מקום אינו קורא על פה וכאן הוא קורא על פה, ר' יוסי הוה מפקד לרב עולא חזנא דכנישתא דבבלאי כד היא חדא אורייתא תהא גיילא אחורי פרוכתא, וכד אינון תרתי תהא מוביל חדא ומייתי חדא, עד היכן אמר ר' אחא כגון פרשת יהוידע הכהן.

(ד) החזן שהיה קורא בתורה בשבת פחות משבע קריות ושכח כסבור שקרא שבעה יחזור ויקרא וימלא שבע קריות, ויפטיר שמיני ובלבד שיהא בסדר עשרים ואחד פסוקים ליתן לכל קורא וקורא שלשה שלשה, ואם פחות יוסיף על הסדר הזה מפרשה אחרת, ואם היתה הפרשה של ארבעה וחמשה פסוקים קורא את כולה, אבל פרשה של ששה פסוקים קורא ומפסיק לפי שיש בה שיעור שתי קריות.

(ה) ואם קרא בשני ובחמישי במנחה בשבת ובמנחה של יום טוב פחות מעשרה פסוקים יחזור ויקרא עד שישלים עשרה פסוקים, ובמה קורין במנחה של יום טוב בסדר שפסק מפני הרגל.

(ו) ואם קרא ודילג על פסוק ולא קראו, אם קרא עשרה ואין הפסוק המדולג ביניהם אינו חוזר, ואם בתוך עשרה הוא יחזור ויקרא עשרה כראוי על שיטתן, שאין מדלגין, זו בחול ובמנחה בשבת ובמנחה ביום טוב, אבל בשבת אם שכח ועבר על פסוק ואחר כך נזכר לו חוזר וקורא אפילו לאחר שהפטיר בנביא והתפלל מוסף, ומפסיק מיד וקורא שאין מעמידין בתפילת המוספין פעם שניה.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף