מסכת סופרים/ו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מסכת סופרים TriangleArrow-Left.png ו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

(א) הכותב צריך לעשות שיפור בפתיחה של ויהי בנסע הארון (במדבר י לה) מלמעלן ומלמטן, שהוא ספר בפני עצמו, ויש אומרים שמקומו בנסיעת דגלים.

(ב) הכותב צריך לעשות שיפור בפתיחה של ויהי העם כמתאוננים (במדבר יא א) מלמעלן ומלמטן שהוא ספר בפני עצמו, ויש אומרים שמקומו בנסיעת דגלים.

(ג) עשר נקודות בתורה, ישפוט ה' ביני וביניך (בראשית טז ה) יו"ד שבביניך נקוד, ויאמרו אליו (שם יח ט) אי"ו נקוד, ולא ידע בשכבה ובקומה (שם יט לג) וי"ו שבקומה נקוד, ויפל על צואריו וישקהו (שם לג ד) כולו נקוד, וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם (שם לז יב) את נקוד, כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן (במדבר ג לט) אהרן כולו נקוד, או בדרך רחוקה (שם ט י) ה' נקוד, ונשים עד נפח אשר (שם כא ג) רי"ש נקוד, ועשרון עשרון שבחג ביום טוב הראשון (שם כט טו) ו' השני שבועשרון נקוד, הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם (דברים כח כט) לנו ולבנינו וע' שבעד נקוד.

(ד) אמר ר' שמעון בן לקיש שלשה ספרים נמצאו בעזרה, ספר מעון ספר זאטוטי[1] ספר הוא, באחד מצאו כתוב מעון ובשנים מצאו כתוב מעונה אלהי קדם (דברים לג כז) וקיימו שנים וביטלו אחד, באחד מצאו כתוב וישלח את זאטוטי בני ישראל ובשנים מצאו כתוב וישלח את נערי בני ישראל (שמות כד ה) וקיימו שנים וביטלו אחד, באחד מצאו כתוב אחד עשר הוא ובשנים מצאו כתוב אחד עשר היא וביטלו אחד וקיימו שנים.

(ה) שלשה לא כתובים בלמ"ד אל"ף וקרואים לו, ואלו הן: אשר לא יעדה (שמות כא ח), אשר לא כרעים ממעל לרגליו (ויקרא יא כא), אשר לא חומה (שם כה ל), ויש אומרים אם לא יגיד (שם ה א).

(ו) ואילו הן של נביאים ושל כתובים: תרבו, חושי, אליו, הרבית, יאסף, צרתם, יקטלני, אחריש, מרעהו, כציפור, זרובבל, דעו, יוצרו, שם.

(ז) ארבעה יעואל קורין יעיאל: ובגבעון, העשתרתי, השוטר, אליצפן.

(ח) אלו קורין ולא כותבין: בני, פרת, איש, כן, צבאות, בניו, באים, לה, אלי, אלי.

(ט) וחילופיהן כתובים ולא קרואין: [2]אמנון, במקום, כאשר, גואל, נא, את, ידרך, חמש.שולי הגליון


  1. נ"א זעטוטי, וכן בסמוך.
  2. ד' הראשונים התיבה המיותרת היא תיבת 'אם' לפני התיבה המצויינת כאן, וד' האחרונים התיבה המיותרת היא התיבה הנכתבת כאן.
< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף