מנחת שמואל על מסכת ברכות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
מנחת שמואל
חבור נפלא על מסכת ברכות
כולל שני חלקים
הלכה ברורהמשנה ברורה
חלק ראשון נקרא הלכה ברורה, שמברר כל שמעתתא אליבא דהלכתא, כל ראשונים עד השולחן ערוך עם כל החונים סביב לדגליהם, וגם גדולי האחרונים בסברותיהם.
חלק שני נקרא משנה ברורה, שנבאר כל דבר הקשה בגפ"ת, על פי עומק פשוטו, כפי אשר חנני ה', או מה שמצאתי בגדולי המפרשים, לתרץ עפ"י פשוטו, כתבתי בשמם, ובלשון קצר וקל למען ירוץ הקורא בו, ותוכן כוונתי הרצויה הזה, יובן מהקדמה לחלק ראשון, ולחלק שני.


את הכל עשיתי יפה בעט"י, בעזרת עוזר האמיתי הצעיר נבזה וחדל אישים שמואל בא"א מוה' יהושע המכונה זעליג האפונ"נ מדאלהינאוו, כעת חופ"ק אילייא ואגפיה:

מהדורות דפוס[edit]

  • וילנה תר"ב באתר "אוצר החכמה" באתר "HebrewBooks"

תוכן העניינים[edit]

הלכה ברורה[edit]

פרק ראשון - מאימתי

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:יב.יב:יג.

פרק שני - היה קורא

יג.יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.יז:

פרק שלישי - מי שמתו

יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.

פרק רביעי - תפלת השחר

כו.כו:כז.כז:כח.כח:כט.כט:ל.ל:

פרק חמישי - אין עומדין

ל:לא.לא:לב.לב:לג.לג:לד.לד:

פרק ששי - כיצד מברכין

לה.לה:לו.לו:לז.לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:מב.מב:מג.מג:מד.מד:מה.

פרק שביעי - שלשה שאכלו

מה.מה:מו.מו:מז.מז:מח.מח:מט.מט:נ.נ:נא.נא:

פרק שמיני - אלו דברים

נא:נב.נב:נג.נג:

פרק תשיעי - הרואה

נד.נד:נה.נה:נו.נו:נז.נז:נח.נח:נט.נט:ס.ס:סא.סא:סב.סב:סג.סג:סד.

משנה ברורה[edit]

פרק ראשון - מאימתי

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:יב.יב:יג.

פרק שני - היה קורא

יג.יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.יז:

פרק שלישי - מי שמתו

יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.

פרק רביעי - תפלת השחר

כו.כו:כז.כז:כח.כח:כט.כט:ל.ל:

פרק חמישי - אין עומדין

ל:לא.לא:לב.לב:לג.לג:לד.לד:

פרק ששי - כיצד מברכין

לה.לה:לו.לו:לז.לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:מב.מב:מג.מג:מד.מד:מה.

פרק שביעי - שלשה שאכלו

מה.מה:מו.מו:מז.מז:מח.מח:מט.מט:נ.נ:נא.נא:

פרק שמיני - אלו דברים

נא:נב.נב:נג.נג:

פרק תשיעי - הרואה

נד.נד:נה.נה:נו.נו:נז.נז:נח.נח:נט.נט:ס.ס:סא.סא:סב.סב:סג.סג:סד.

דרשה בענינא דפסחא (פסחים ו.)

·
מעבר לתחילת הדף