מים חיים/יסודי התורה/ה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מים חיים TriangleArrow-Left.png יסודי התורה TriangleArrow-Left.png ה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
בני בנימין
יד דוד
יצחק ירנן
מהר"צ חיות
מים חיים
מעשה רקח
מקורי הרמב"ם לרש"ש
סדר משנה
עבודת המלך
עזוז חיל
פרי חדש
קובץ על יד החזקה
קרית ספר
רבי עקיבא איגר
שער המלך
שרשי הים


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה"


א[edit]

כל בית ישראל וכו'. נ"ב כל בית ישראל לאפוקי בן נח שאינו מצווה על קדושה וכמ"ש בפרק י' מהלכות מלכים:

ב[edit]

אבל שלש עבירות וכו' יהרג ואל יעבור. נ"ב וכן הלבנת פנים כדאמרינן בסוף פרק הזהב ובפ' מציאת האשה נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים וכבר כתבו התוספות פ"ק דסוטה דף י' דהא דלא חשיב לה בהנהו שלשה עבירות משום שאינה מפורשת בתורה ולא נקט אלא עבירות המפורשות ע"כ ודו"ק:

ד[edit]

מפי השמועה למדו וכו'. הכי איתא בריש פרק האיש מקדש (דף מ"ג ע"א) ועיין בפ' עשרים מהלכות סנהדרין דין ב':

ה[edit]

מ"ש מרן הכסף משנה ופסק רבינו כר"ל אף על גב וכו'. נ"ב עיין ברש"י דפרק בן סורר ומורה (דף ע"ב ע"ב) דכתב דמוסרו לשבע בן בכרי משום דמורד במלכות הואי והכי מפורש בתוספתא דתמורה ע"כ וזה מבואר כדברי הרב ז"ל:

· הבא >
מעבר לתחילת הדף