All public logs

Jump to navigation Jump to search

Combined display of all available logs of אוצר הספרים היהודי השיתופי. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).

Logs
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 23:48, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/לג (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''אלה מסעי''' כל מקום שנאמר בו אלה פסל את הראשונים דוקא אלה הם המסעות אבל עטרות ודיבון וכל הכתובים למעלה הם העיירות שכבשו אבל אינן מקומן של המסעות. == ב == '''את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'''' כדכתיב על פי...")
 • 23:48, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/יח (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''וישמע יתרו''' פרש״‎י שמע קריעת ים סוף דוגמא כי שמענו את אשר הוביש ה׳‎ את מי ים סוף. ולפי שיתרו ועמלק סמוכין זה לזה, כדכתיב ויאמר שאול אל הקיני סורו רדו מתוך עמלקי פן אוסיפך עמו, עכשו שמא ע״‎י פלט...")
 • 23:48, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/יט (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''בחדש''' בראש חדש כמו מחר חדש. '''השלישי''' לפי שנשבו ונשתחררו ונתגיירו, וכן שנו רבותינו הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו צריכות להמתין שלשה חדשים. '''ביום הזה''' שנסעו מרפידים בראש...")
 • 23:48, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/כח (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''לכהנו לי''' וי״‎ו יתרה כמו חיתו שדי, בנו בעור, בנו צפור. פי׳‎ לכהן לי. == ב == '''ועשית בגדי קדש''' משגמר צווי מלאכת המשכן למדהו מלאכת הבגדים שלבשו בבואם בו. == ד == '''ואלה הבגדים''' חז״‎ק אמאי לא הזכיר...")
 • 23:48, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/כט (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''וזה הדבר אשר תעשה להם''' לאחר שנגמרה כל מלאכת המשכן ובגדי כהונה התחיל מלמדם היאך יהיו מטהרין ואוכלים בקדשים והיאך יהיו טובלין ואוכלין בתרומה והיאך יהיו מתקדשין ואוכלין בטהרה. '''תעשה להם''' משל...")
 • 23:48, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/ל (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ועשית מזבח מקטר קטרת''' לא הזכירו עד לאחר מזבח העולה לפי שרוצה לומר לא תעלו עליו עולה ומנחה ונסך ומשה הזכירו לישראל אחר המנורה, וכן במעשה לפי שרוצה לומר בהטיבו את הנרות יקטירנה, ואומר ובהעלות אה...")
 • 23:47, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/לא (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''בצלאל בן אורי בן חור''' נזכר זקנו של בצלאל מה שאין כן באהליאב בן אחיסמך לפי שנהרג במעשה העגל, ומלאכת המשכן באה לכפר על אותו עון לכך נזכר חור עליה. == ח == '''ואת המנרה הטהרה''' לא מצינו בשום כלי שבמשכ...")
 • 23:47, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/לב (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''[וירא העם''' לפי פשוטו אפילו בדבר שאינו נראה אבל ידוע שכן הוא נופל לומר בו לשון ראיה]. '''ויקהל העם''' כל קהלה שיש אחריה על, לגנאי היא. ואם יש אחריה אל, היא לשבח. כמו ויקהלו אל המלך שלמה. קום עשה לנו אל...")
 • 23:47, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/לג (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''לך עלה מזה''' ממקום שחטאו בו במקום אחר אסלח להם. עלה מזה כל ההולך מדרום לצפון עולה הוא. == ד == '''ולא שתו איש עדיו עליו''' כלי כסף וכלי זהב ושמלות שהוציאו ממצרים. == ה == '''הורד עדיך מעליך''' אע״‎פ שמכב...")
 • 23:47, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/לד (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ויאמר ה׳‎ אל משה פסל לך''' בליל כ״‎ט באב נאמר לו. == ב == '''[ונצבת לי''' התעכב]. == ג == '''ואיש לא יעלה עמך''' בראשונים כתיב עלה אל ה׳‎ אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל ובאלו לא עלו שנבאשו ונתרח...")
 • 23:47, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/לה (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ויקהל משה את כל עדת''' כשירד מן ההר. '''אלה הדברים''' שאני רוצה לומר לכם, היא מלאכת המשכן וכליו, ''' צוה''' הקב״‎ה לעשותם. == ב == '''ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי, שבת שבתון לה'''' כשם שהמשכן לה׳‎ כך שב...")
 • 23:45, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/לז (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == כז == '''על שתי צלעתיו על שני צדיו''' כפל מלת הוא. == כט == '''ויעש את שמן המשחה''' חז״‎ק למה נקבע כאן פס׳‎ זה הואיל וממנו עתיד למשוח כל כלי המשכן ועדין לא נגמר מלאכת מזבח העולה והכיור ושאר כלים. '''קטרת הסמי...")
 • 23:44, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/לח (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ח == '''במראת הצבאת''' לשון ראיה פי׳‎ היה נתון בין אהל מועד ובין המזבח משוך מעט כלפי צפון כדי שתראנה אותו הנשים הצובאות ויהיה נזכר להם שמשם משקים את הסוטות כדכתיב בפרשת סוטה מים קדושים בכלי חרס, ומתרגמ...")
 • 23:44, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/לו (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ה == '''מדי העבדה''' המ״‎ם יתרה, כמו מכל מלמדי השכלתי. == ו == '''ויעבירו קול במחנה''' ויכריזו, כמו מעבירים עם ה'. מכאן אמרו רבותינו לאסור הוצאה בשבת מרשות לרשות. וגמריה העברה העברה מיום הכפורים כתיב הכא ויע...")
 • 23:44, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/לט (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''עשו בגדי שרד וגו'''' כל בגד ובגד ממין אחר כיצד לארון הקדש ולשולחן הפנים ולמנורה ולמזבח הזהב ולכל כלי השרת שבקדש לכל אחד מהם בגד תכלת ולמזבח העולה בגד ארגמן, וללחם הפנים ולכלי השלחן בגד תולעת שני...")
 • 23:44, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/שמות/מ (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ג == '''וסכת על הארן.''' לשון מסוכה ומחיצה כמו הנני סך את דרכך. '''על הארן.''' אצל הארון דוגמא ״‎על שדה הארץ יחשב״‎, ״‎על המערכת״‎, ״‎על הגמלים״‎. == יז == '''ויהי בחדש הראשון בשנה השנית''' למנין יציאת מצרים...")
 • 23:44, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/ה (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''וישלחו מן המחנה''' אזהרה שמענו עונש מנין ת״‎ל ואיש אשר יטמא ולא יתחטא וגו' '''כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש''' שלשה טמאים הם וכנגדם כתובים שלשה שילוחים וכל אלו טמאים טומאת שבעה וזקוקים שלוח, מה שאין...")
 • 23:44, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/לב (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''ויבאו בני גד''' הקדימם הכתוב לפי שהיו הם בעלי העצה תחלה. == ה == '''[יתן את הארץ הזאת''' הרי לשון זכר גבי נקבה]. == ז == '''ולמה תנואון''' כתיב תניאון קרי. == יב == '''בלתי כלב בן יפנה''' ואם תאמר אף יאיר בן מנש...")
 • 23:44, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/לד (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''אל הארץ''' מקרא חסר הוא כאלו כתיב אל הארץ ארץ כנען דוגמת את בריתי שלום. == ד == '''ועבר צנה והיה תוצאתיו''' והיה כתיב והיו קרי. '''מנגב לקדש ברנע''' שני קדש ברנע הם זה שבארץ כנען והוא אותו הנזכר בספר יהו...")
 • 23:44, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/לה (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''ערים לשבת''' נהי דאין להם נחלה בית דירה מיהא צריכי. == ג == '''ולכל חיתם''' לחיים נתנו ולא לקברות כמ״‎ש רבותינו. == ו == '''ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר''' שאף הם קולטות אלא שהשש קולטות בין מדעת בין שלא...")
 • 23:44, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/לו (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ויקרבו ראשי האבות''' נסמכה פרשה זו לכאן ע״‎י שצוה משה לתת מנחלת ישראל ערים ללויים. == יג == '''אלה המצות''' פרשיות של קרבנות נדרים והגעלה. ''' והמשפטים''' של פרשת רוצח ונחלות. ''' שלימא סדרא דפרשת מסעי'...")
 • 16:21, 17 October 2021 מערכת talk contribs created page ששה סדרי משנה (הפניה לדף משנה) Tag: New redirect
 • 16:04, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/לא (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''נקם נקמת''' בעצמך אתה משמע, ועל ידי שנתגדל במדין חדל לו ושלח אחרים כדכתיב וישלח אותם משה. == ג == '''לתת נקמת ה׳‎ במדין''' הקב״‎ה אומר נקמת בני ישראל ומשה אומר נקמת ה׳‎ אמר משה רבונו של עולם הנקמה ש...")
 • 16:04, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/ל (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''אל ראשי המטות''' כדי להכריח את העם, י״‎מ פרשה זו נאמרה אחר מלחמת מדין כי הפרשיות מחוברות עד והיוצא מפיכם תעשו לפיכך נסמכה לה פרשת מטות דכתיב בה כל היוצא מפיו יעשה. פרש״‎י ומנין שאף שאר הדברות כן...")
 • 16:04, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/כט (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''כבשים בני שנה''' וא״‎ת למאן דאמר בתר שנות עולם אזלינן כיצד יתקרבו כבשים בראש השנה אם נולדו קודם ר״‎ה כשיבא ר״‎ה נחשבו לבני שתי שנים דיום אחד בשנה חשוב שנה ואנן כבש אחד בן שנתו דוקא בעינן כדתנן...")
 • 16:04, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/כח (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''תשמרו להקריב לי''' מה שמירה האמורה גבי פסח בקור אף שמירה האמורה כאן בקור. '''להקריב לי במועדו''' אף בשבת אף בטומאה אם לא ימצא טהור לא יניח הקרבתו ואפילו בשעת מלחמה וכן מצינו ביהושע שהוכיח המלאך על...")
 • 16:04, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/כז (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר''' ע״‎י שראו שנמנו הזכרים שבמשפחות חפר ולא נמנה עמהם צלפחד שהיה בנו. == ג == '''והוא לא היה בתוך העדה''' ולא היה בן עשרים באותו הפרק להיות הגזרה חלה עליו אלא בחטאו מת ודינו...")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/כו (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ויהי אחרי המגפה''' כשכלו מתי מדבר יש כאן פרשה אעפ״‎י שהיא באמצע הפסוק ע״‎י שכאן נפסקה גזרת מתי מדבר ומכאן ואילך בא למנות הבנים מבן עשרים שנה ומעלה שנכנסו לארץ. == ב == '''שאו את ראש כל עדת בני ישרא...")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/כד (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ולא הלך כפעם בפעם''' לא הלך ''' לקראת נחשים''' ונסיונות ממקום למקום בפעם זו כמו שעשה בפעם אחרת כי ידע שלא יועיל לו כי לא ראה נחש ביעקב ונתכוון לברכם והקב״‎ה הסכים על ידו כדכתיב ותהי עליו רוח אלקים....")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/כג (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''בנה לי בזה שבעה מזבחת''' כדי להכריע שבעה מזבחות שבנו שבעה צדיקים עד משה. אדם, הבל, נח, אברהם, יצחק, יעקב, משה, כדי להציל בהם ארץ שבעה עממים וכנגדם נשא משלו שבע פעמים. '''שבעה פרים ושבעה אילים''' כך מנה...")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/כב (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ויסעו בני ישראל''' לאחר נצחון המלחמה חזרו הגברים והביאו נשיהם וטפם שהיו חונים מעבר ארנון שבמדבר.''' ויחנו בערבות מואב''' שמארנון ועד יבוק. ''' שלימא סדרא דפרשת חקת ''' == ב == '''וירא בלק''' וישמע בלק כמ...")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/כא (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ישב הנגב''' הוא עמלק כדכתיב עמלק יושב בארץ הנגב ואם עמלק למה נקרא שמו כנעני אלא כשראה הקב״‎ה שחזר ונלחם עם ישראל פעם שניה אמר הקב״‎ה אינו אסור לכם כבני עמון שאמרתי לכם אל תתגרו בם אלא הרי הוא לכ...")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/כ (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ויבאו בני ישראל''' וגו׳‎ בשנת הארבעים סתם כאן מה שסבבו את הר שעיר מקדש ברנע עד קדש מדבר צין ונכלל כאן בבת אחת והם היו שמנה עשרה מסעות הכתובות בפרשת מסעי מרתמה עד מדבר צין ועל זה נאמר בפרשת דברים...")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/יט (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''זאת חקת התורה''' חוק של הוריות טומאה ובאחד בניסן ביום שהוקם המשכן נאמרה לפי שביום המחרת נשרפה הפרה להיות נטהרים לפסחיהם וקודם לכן לא יכלו לעשותה דבעינן והזה אל נכח פני אהל מועד וליכא. ואע״‎פ כן...")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/יח (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ויאמר ה׳‎ אל אהרן''' פרש״‎י למשה אמר שיאמר לאהרן, מי הצריך לרש״‎י לומר כך אלא הכי קאמר קרא אין הדין עמהם לצעוק ולומר, כל הקרב אל משכן ה׳‎ ימות שהרי כבר אמר הקב״‎ה על אהרן אתה ובניך וגו׳‎ ובלע״...")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/יז (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''אמר אל אלעזר''' לא רצה לטמא את אהרן הואיל והיה מן המקריבים. == ג == '''החטאים האלה בנפשתם''' דמם בראשם משה התרה בהם, והיה האיש אשר יבחר בו, הוא לבדו יצא חי וכולם אובדים, והם נכנסו לאותה סכנה. '''ועשו את...")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/טז (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ויקח קרח''' לשון לקיחת אנשים ומי לקח דתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן, וי״‎ו דודתן יתירה היא וכמוה יש הרבה. '''בני ראובן''' אליאב ופלת, פלת הוא פלוא ואליאב בנו כדכתיב ובני פלוא אליאב, ולפ...")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/טו (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''דבר אל בני ישראל''' כשראה שחזרו בתשובה ונתאבלו על מה שעשו הודיעם שיתישבו בה בניהם ודבר עמהם על עסק הקרבנות שיקבלם ברצון מהם. '''אל ארץ מושבתיכם''' אבל במדבר לא תקריבו כי אתם במזיד ואין קרבן כפרה ל...")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/יד (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ג == '''הלוא טוב לנו שוב מצרימה''' כשהיינו במצרים אם מת אחד ממנו היה מניח נכסיו לקרוביו או לשכניו אבל עכשיו הכל לבז. == ח == '''אם חפץ בנו ה'''' שלא נמות במדבר. == ט == '''כי לחמנו הם''' כדכתיב ואכלת את כל העמים. ''...")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/יג (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''[שלח לך אנשים''' גלוי וידוע לפניו שלא היתה דעתו של הקב״‎ה שלימה, שישתלחו]. '''תשלחו כל נשיא בהם''' כל נשיא ישלח איש אחד משבטו. == ג == '''כלם אנשים''' פירש״‎י אותה שעה כשרים היו כלומר בשעה שנבחרו אבל מכ...")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/יב (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ותדבר מרים ואהרן במשה''' מנין היתה יודעת שפירש משה מן האשה אלא ראתה את צפורה שלא היתה מתקשטת בתכשיטי נשים, אמרה לה אין אחיך מקפיד בדבר ע״‎י כך ידעה מרים ואמרה לאחיה ושניהם דברו בו. '''על אדות האש...")
 • 16:03, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/יא (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''כמתאננים''' לשון און ועמל כמו מחשבות אונך. '''וישמע ה'''' שדברו דברי און. '''ותבער בם אש''' מדה כנגד מדה לפי שפשעו והציצו במראה כבוד שכינה שהוא כאש אוכלת והוזהרו בסיני בה נענשו כאן ראשי העם כשפרש״‎י...")
 • 16:02, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/י (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''עשה לך''' לצרכך שלא תצטרך לשלוח אחריהם. == ה == '''החנים קדמה''' הם דגל מחנה יהודה. == ו == '''החנים תימנה''' הם דגל מחנה ראובן יכול כשם שתוקע למזרח ולדרום כך תוקע לצפון ולמערב ת״‎ל תרועה יתקעו למסעיהם ל...")
 • 16:02, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/ט (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''בחדש הראשון''' כתיב הכא במדבר סיני וכתיב התם במדבר סיני באחד לחודש מה להלן ר״‎ח אף כאן ר״‎ח, כאן פירש״‎י פרשה זו שבראש הספר לא נאמרה עד אייר למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. ולמה לא פתח בזו מפנ...")
 • 16:02, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/ח (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''דבר אל אהרן''' נסמכה מצוה זו אחר חנוכת הנשיאים לפי שאתה מוצא שנים עשר שבטים שהקריבו קרבנם לחנוכת המזבח ושבט לוי לא הקריב כלומר והיו מצערים ואומרים למה רחקנו מהקריב להקדוש ב״‎ה לחנוכת המזבח כיו...")
 • 16:02, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/ז (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ויהי ביום כלות משה''' למעלה פירש עבודת בני קהת הנשאת בכתף עכשיו מפרש לך עבודת בני גרשון ומררי שאי אפשר להיות נשאת בכתף רק בעגלות ונסמכה פרשת חנוכת המזבח לפרשת כהנים ללמד שביום שנשא אהרן את ידיו...")
 • 16:02, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/ו (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''כי יפלא''' מתיבות שיש להם שני פנים בפירושם לשון סתירה ולשון בנין שהרי מצינו כי יפלא ממך דבר למשפט. ונסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה ללמד שרובי עבירות סבת יין ואשה שלא תתקן את שער ראשה אינה מבקשת להבע...")
 • 16:02, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/ד (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''אל משה ואל אהרן''' לפי שאהרן ובניו ישימו את משא הקהתים בכתף. == ב == '''נשא את ראש בני קהת''' אעפ״‎י שגרשון בכור היה הקדים קהת תחלה לפי שהיה הוא נושא את הארון. == ה == '''וכסו בה''' ממנה דוגמא והנותר בבשר...")
 • 16:02, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/ג (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == א == '''ביום דבר ה׳‎ אל משה בהר סיני''' כל זמן שהקב״‎ה נדבר עם משה בהר סיני היו נדב ואביהוא קיימים אבל מתו במדבר באהל מועד שהיה במדבר סיני. == ד == '''ובנים לא היו להם''' רבי יעקב בר אבין בשם ר׳‎ אחא אמר איל...")
 • 16:02, 17 October 2021 מערכת talk contribs deleted page רבינו בחיי/במדבר/ב (התוכן היה: "{{למחוק|זהו פירוש חזקוני}} {{ניווט כללי עליון}} {{הועלה אוטומטית}} == ב == '''על דגלו באתת''' בדגלים היה כתוב אותיות של שמות האבות וכיצד היו כתובות בדגל ראובן היה כתוב אי״‎י בשני בצ״‎ע בשלישי רח״‎ק ברביעי מק״‎ב. ראשונות שבתיבות הם אברם השניות יצחק השלישית יעקב, והענן ה...")
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)