Changes

Jump to navigation Jump to search
הגהות הב"ח
Line 7: Line 7:  
'''{{עוגן1|חד}} לא מכתבן מליה בספר הזכרונות.''' כלומר עם אחרים אבל בספר לבדו נכתבין כדאמרינן וכל מעשיך בספר נכתבין {{ממ|[[משנה/אבות/ב|אבות פרק ב]]}} כ"ש מדה טובה:
 
'''{{עוגן1|חד}} לא מכתבן מליה בספר הזכרונות.''' כלומר עם אחרים אבל בספר לבדו נכתבין כדאמרינן וכל מעשיך בספר נכתבין {{ממ|[[משנה/אבות/ב|אבות פרק ב]]}} כ"ש מדה טובה:
   −
'''{{עוגן1|אלו}} תפילין שבראש.''' לפי שיש בהן רוב שם של שדי שהשי"ן כתובה בקמט שבבתים והדלי"ת ברצועות. ותימא משבת פרק במה מדליקין {{ממ|[[בבלי/שבת/כח/ב|דף כח ב]]}} דקאמר מן המותר בפיך ולא מפיק רצועות מתורת ה' בפיך. ועוד דבפ' בתרא דמגילה {{ממ|[[בבלי/מגילה/כו/ב|דף כו ב]]}} קרי לרצועות תשמישי קדושה בעלמא. אלא י"ל אלו תפילין שבראש לפי שהן בגבהו של ראש ונראין דשייך בהו וראו אבל תפילין של יד מכוסין דכתיב {{ממ|[[תנ"ך/שמות/יג|שמות יג]]}} לך לאות על ידך ולא לאחרים לאות:
+
'''{{עוגן1|אלו}} תפילין שבראש.'''{{הערה|'''אלו תפילין שבראש. פרש"י''' [במנחות ל"ה] לפי שיש {{ממ|הגהות הב"ח}}.}} לפי שיש בהן רוב שם של שדי שהשי"ן כתובה בקמט שבבתים והדלי"ת ברצועות. ותימא משבת פרק במה מדליקין {{ממ|[[בבלי/שבת/כח/ב|דף כח ב]]}} דקאמר מן המותר בפיך ולא מפיק רצועות מתורת ה' בפיך. ועוד דבפ' בתרא דמגילה {{ממ|[[בבלי/מגילה/כו/ב|דף כו ב]]}} קרי לרצועות תשמישי קדושה בעלמא. אלא י"ל אלו תפילין שבראש לפי שהן בגבהו של ראש ונראין דשייך בהו וראו אבל תפילין של יד מכוסין דכתיב {{ממ|[[תנ"ך/שמות/יג|שמות יג]]}} לך לאות על ידך ולא לאחרים לאות:
    
'''{{עוגן1|מי}} כעמך ישראל.''' זה שיסד הפייטן {{ממ|ביום א' דפסח}} טוטפת כלילו גדלי:
 
'''{{עוגן1|מי}} כעמך ישראל.''' זה שיסד הפייטן {{ממ|ביום א' דפסח}} טוטפת כלילו גדלי:

Navigation menu