Changes

Jump to navigation Jump to search
הגהות הב"ח
Line 5: Line 5:  
'''ארבע מראות.''' שאת ותולדתה בהרת ותולדתה. בהרת עזה כשלג שניה לה כסיד ההיכל. שאת כצמר לבן שניה לה כקרום ביצה:
 
'''ארבע מראות.''' שאת ותולדתה בהרת ותולדתה. בהרת עזה כשלג שניה לה כסיד ההיכל. שאת כצמר לבן שניה לה כקרום ביצה:
   −
'''הא לן והא להו.''' בא"י שערי חומה מקודשות בה ומצורע טעון שילוח חוצה להן אינן יסורין של אהבה. בבל שאין טעונין שילוח והן מזבח כפרה הוו יסורין של אהבה:
+
'''הא לן והא להו.''' בא"י שערי חומה מקודשות בה ומצורע טעון שילוח חוצה להן אינן יסורין של אהבה{{הערה|אהבה. '''בבבל שאינן טעונין שילוח הוו מזבח כפרה ויסורין''' של אהבה {{ממ|הגהות הב"ח}}.}}. בבל שאין טעונין שילוח והן מזבח כפרה הוו יסורין של אהבה:
    
'''בצנעא.''' תחת בגדיו:
 
'''בצנעא.''' תחת בגדיו:
Line 11: Line 11:  
'''דין גרמא דעשיראה ביר.''' זה עצם של בן עשירי שמת לו:
 
'''דין גרמא דעשיראה ביר.''' זה עצם של בן עשירי שמת לו:
   −
'''ביר.''' כמו בר וצר עצם {{הערה|בערוך ערך גרס פי' אותו עצם שן הוה דאינו מטמא וכ"כ הרשב"ם ב[[רשב"ם/בבא בתרא/קטז/א|ב"ב קטז.]] וי"מ ביר סעודת הבראה לאבל. מסורת הש"ס.}}פחות מכשעורה ממנו בסודרו לעגמת נפש. וגברא רבא כר"י לא באו לו יסורין שאינן של אהבה:
+
'''ביר.''' כמו בר וצר עצם {{הערה|בערוך ערך גרס פי' אותו עצם שן הוה דאינו מטמא וכ"כ הרשב"ם ב[[רשב"ם/בבא בתרא/קטז/א|ב"ב קטז.]] וי"מ ביר סעודת הבראה לאבל. מסורת הש"ס.}}פחות מכשעורה ממנו{{הערה|מכשעורה ממנו '''שאינו מטמא במגע והיה נושאו קשור''' בסודרו {{ממ|הגהות הב"ח}}.}} בסודרו לעגמת נפש. וגברא רבא כר"י לא באו לו יסורין שאינן של אהבה:
    
'''דהוו להו בנים ומתו.''' הוו להו יסורין של אהבה שהאבלות מכפרת על עונותיו:
 
'''דהוו להו בנים ומתו.''' הוו להו יסורין של אהבה שהאבלות מכפרת על עונותיו:
Line 51: Line 51:  
'''טורף נפשו באפו.''' לך אומר אשר גרמת לך לטרוף את נפשך בפניך ומה היא הנפש זו תפלה כמו שנאמר ואשפוך את נפשי לפני ה' {{ממ|[[תנ"ך/שמואל א/א#|ש"א א]]}}:
 
'''טורף נפשו באפו.''' לך אומר אשר גרמת לך לטרוף את נפשך בפניך ומה היא הנפש זו תפלה כמו שנאמר ואשפוך את נפשי לפני ה' {{ממ|[[תנ"ך/שמואל א/א#|ש"א א]]}}:
   −
'''הלמענך תעזב ארץ.''' וכי סבור היית שבשבילך שיצאת תסתלק השכינה ויעזוב את חבירך המתפלל לפניו:
+
'''הלמענך תעזב ארץ.''' וכי סבור היית שבשבילך שיצאת{{הערה|שיצאת '''מב"ה והנחת חבירך''' תסתלק {{ממ|הגהות הב"ח}}.}} תסתלק השכינה ויעזוב את חבירך המתפלל לפניו:
 
{{שומר דף בבלי|לוא}}
 
{{שומר דף בבלי|לוא}}
  

Navigation menu