Changes

Jump to navigation Jump to search
הגהות הב"ח והגר"א
Line 27: Line 27:  
'''בנשף בערב יום.''' בהעריב היום קרוי נשף:
 
'''בנשף בערב יום.''' בהעריב היום קרוי נשף:
   −
'''ה"ק.''' קרא דחצות לילה:
+
'''ה"ק.'''{{הערה|'''ה"ק. האי''' קרא דחצו' {{ממ|הגהות הב"ח}}.}} קרא דחצות לילה:
    
'''מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה.''' שקודם לכן הייתי עומד{{הערה|וה{{ממק|רש"ש}} פירש שלעולם לא היה ישן בשעת חצות לילה, ולפעמים היה מקדים וקם מבערב.}}:
 
'''מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה.''' שקודם לכן הייתי עומד{{הערה|וה{{ממק|רש"ש}} פירש שלעולם לא היה ישן בשעת חצות לילה, ולפעמים היה מקדים וקם מבערב.}}:
Line 43: Line 43:  
'''ואתא איהו ואמר כחצות.''' לפי שלא היה יודע לכוין השעה ולהעמיד דבריו בשעת המאורע:
 
'''ואתא איהו ואמר כחצות.''' לפי שלא היה יודע לכוין השעה ולהעמיד דבריו בשעת המאורע:
   −
'''כנור היה תלוי למעלה ממטתו.''' ונקביו לצד צפון כיון שהגיע חצות הלילה רוח צפונית מנשבת בו דאמר מר {{ממ|[[בבלי/בבא בתרא/כה/א|בב"ב דף כה.]]}} ארבע רוחות מנשבות בכל יום ויום שש שעות ראשונות של יום מנשבת רוח מזרחית מהלוך החמה{{הערה|בשו"ת שב יעקב {{ממ|[[שב יעקב/א/א|ח"א סימן א]]}} כתב שאין כוונת רש"י שהרוחות הולכין כמו שהחמה הולכת, שבזמן שהחכמה הולכת במזרח מנשב רוח מזרחית וכן בשאר רוחות, שהרי אם כן היתה רוח צפונית מתילה לנשב בקיץ בתחילת הלילה כמבואר בגמרא בעירובין {{ממ|[[בבלי/עירובין/נו/א|נו.]]}} חמה יוצאה ביום ארוך ושוקעת ביום ארוך זה הוא פני צפון.}} ושש אחרונות רוח דרומית ובתחלת הלילה רוח מערבית ובחצות הלילה רוח צפונית:
+
'''כנור היה תלוי למעלה ממטתו.''' ונקביו לצד צפון כיון שהגיע חצות הלילה רוח צפונית מנשבת בו דאמר מר {{ממ|[[בבלי/בבא בתרא/כה/א|בב"ב דף כה.]]}} ארבע רוחות מנשבות בכל יום ויום שש שעות ראשונות של יום מנשבת רוח מזרחית מהלוך החמה{{הערה|בשו"ת שב יעקב {{ממ|[[שב יעקב/א/א|ח"א סימן א]]}} כתב שאין כוונת רש"י שהרוחות הולכין כמו שהחמה הולכת, שבזמן שהחכמה הולכת במזרח מנשב רוח מזרחית וכן בשאר רוחות, שהרי אם כן היתה רוח צפונית מתילה לנשב בקיץ בתחילת הלילה כמבואר בגמרא בעירובין {{ממ|[[בבלי/עירובין/נו/א|נו.]]}} חמה יוצאה ביום ארוך ושוקעת ביום ארוך זה הוא פני צפון.}} {{הערה|ושש כו'. נ"ב אינו כן (אלא שש אחרונות רוח מערבית ובתחלת הלילה רוח דרומית וכמ"ש ב[[זוהר חדש/פרשת בראשית|ז"ח פ' בראשית]]) {{ממ|הגהות הגר"א}}.}}ושש אחרונות רוח דרומית ובתחלת הלילה רוח מערבית ובחצות הלילה רוח צפונית{{הערה|צפונית. הוא סוף דיבור, ואחר כך צריך להיות ד"ה '''אין הקומץ משביע את הארי. מל' מלא קומצו מלא כף מחציר אינו משביע את הארי. פ"א קומץ לשון ונהי בעינינו כחגבים כדמתרגם כקמצין ר"ל מחגב אחד אינו שבע ארי'''. הוא סוף דיבור, ואח"כ מתחיל הדיבור '''ואין הבור''' {{ממ|הגהות הב"ח}}.}}:
    
'''אין הבור מתמלא מחוליתו.''' העוקר חוליא מבור כרוי וחוזר ומשליכו לתוכו אין מתמלא בכך. אף כאן אם אין אתה מכין לעניים שבנו מזונות ממקום אחר אין אנו יכולין לפרנסם משל עצמנו:
 
'''אין הבור מתמלא מחוליתו.''' העוקר חוליא מבור כרוי וחוזר ומשליכו לתוכו אין מתמלא בכך. אף כאן אם אין אתה מכין לעניים שבנו מזונות ממקום אחר אין אנו יכולין לפרנסם משל עצמנו:

Navigation menu