Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 1: Line 1:  
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
   −
'כי לא אל חפץ רשע אתה' (תהלים ה ה), אין אתה חפץ בחיובן של בריות, שנאמר (יחזקאל לג יא) 'אמור אליהם חי אני נאם ה' אם אחפוץ במות המת'. 'לא יגורך רע', שאין גר אתה אצל הרעה ולא הרעה גרה אצלך. אתה מוצא שלש לגיונות הולכים לפני הקב"ה, ואלו הם, 'צדק לפניו יהלך' (תהלים פה יד), ו'אש לפניו תאכל' (תהלים נ ג), 'לפניו ילך דבר' (חבקוק ג ה), ואיזה הפנימי שלהם, צדק, שנאמר (דברים כד יג) 'ולך תהיה צדקה'. א"ר יודן, להודיעך כמה כחה של צדקה, ועד היכן מתן שכרה.
+
{{מנוקד|כִּי לֹא אֵל חָפֵץ רֶשַׁע אָתָּה}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/ה#ה|תהלים ה, ה]]}}, אין אתה חפץ בחיובן של בריות, שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/יחזקאל/לג#יא|יחזקאל לג, יא]]}} {{מנוקד|אֱמֹר אֲלֵיהֶם חַי אָנִי נְאֻם ה' אִם אֶחְפֹּץ}} {{מנוקד|בְּמוֹת הַמֵּת}} {{ממ|[[תנ"ך/יחזקאל/יח#לב|יחזקאל יח, לב]]}}. {{מנוקד|לֹא יְגֻרְךָ רָע}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/ה#ה|תהלים ה, ה]]}}, שאין גר אתה אצל הרעה ולא הרעה גרה אצלך. אתה מוצא שלש לגיונות הולכים לפני הקב"ה, ואלו הם: {{מנוקד|צֶדֶק לְפָנָיו יְהַלֵּךְ}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/פה#יד|תהלים פה, יד]]}}, ו{{מנוקד|אֵשׁ לְפָנָיו תֹּאכֵל}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/נ#ג|תהלים נ, ג]]}}, {{מנוקד|לְפָנָיו יֵלֶךְ דָּבֶר}} {{ממ|[[תנ"ך/חבקוק/ג#ה|חבקוק ג, ה]]}}, ואיזה הפנימי שלהם, צדק, שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/דברים/כד#יג|דברים כד, יג]]}} {{מנוקד|וּלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה}}. א"ר יודן, להודיעך כמה כחה של צדקה, ועד היכן מתן שכרה.
    
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}

Navigation menu