רש"י/עבודה זרה/י/ב: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
→‎top: עוגנים וקש"פ
m (→‎top: הוספת תבניות ניווט ותיקון קישורים)
m (→‎top: עוגנים וקש"פ)
 
Line 1: Line 1:
{{ניווט כללי עליון}}
{{ניווט כללי עליון}}


'''ולימא ליה.''' בפרהסיא:
'''{{עוגן1|ולימא}} ליה.''' בפרהסיא:


'''דלמא.''' מצערי ליה לרבי:
'''{{עוגן1|דלמא}}.''' מצערי ליה לרבי:


'''עבדה איסורא.''' זנתה:
'''{{עוגן1|עבדה}} איסורא.''' זנתה:


'''שדר ליה.''' אנטונינוס לרבי עשב ששמו גרגירא רוק"א בלע"ז והבין רבי מה לי ולעשב הזה ודאי סימנא הוא דשלח לי גרגירא נגרר' ונמשך לב גירא עם הנואפים יודע היה ללמוד אנטונינוס:
'''{{עוגן1|שדר}} ליה.''' אנטונינוס לרבי עשב ששמו גרגירא רוק"א בלע"ז והבין רבי מה לי ולעשב הזה ודאי סימנא הוא דשלח לי גרגירא נגרר' ונמשך לב גירא עם הנואפים יודע היה ללמוד אנטונינוס:


'''שדר ליה.''' רבי כוסברתא בלע"ז אלוינאר"א כלומר שחוט הבת כוס ברתא שתי מלות:
'''{{עוגן1|שדר}} ליה.''' רבי כוסברתא בלע"ז אלוינאר"א כלומר שחוט הבת כוס ברתא שתי מלות:


'''הדר שדר ליה.''' אנטונינוס כרתי בלע"ז פורי"ש כלומר אם כן יכרת זרעי:
'''{{עוגן1|הדר}} שדר ליה.''' אנטונינוס כרתי בלע"ז פורי"ש כלומר אם כן יכרת זרעי:


'''הדר שדר ליה חסא.''' לייטוג"א בלע"ז כלומר חוס עלה:
'''{{עוגן1|הדר}} שדר ליה חסא.''' לייטוג"א בלע"ז כלומר חוס עלה:


'''מטראתא.''' דיאסקאות של עור כמין שקים גדולים:
'''{{עוגן1|מטראתא}}.''' דיאסקאות של עור כמין שקים גדולים:


'''[וחיטי אפומייהו.''' שאם יפתחו השקים רואים החטים ולא יבינו]:
'''[{{עוגן1|וחיטי}} אפומייהו.''' שאם יפתחו השקים רואים החטים ולא יבינו]:


'''ודאתו מינייהו ניפוק עלייהו.''' היוצאין מבניך יוציאו הוצאות למלכי רומי העומדין אחרי על סמך הממון הלז:
'''{{עוגן1|ודאתו}} מינייהו ניפוק עלייהו.''' היוצאין מבניך יוציאו הוצאות למלכי רומי העומדין אחרי על סמך הממון הלז:


'''נקרתא.''' מערה לשון נקרת הצור {{ממ|שמות לג}}:
'''{{עוגן1|נקרתא}}.''' מערה לשון נקרת הצור {{ממ|[[תנ"ך/שמות/לג#|שמות לג]]}}:


'''לביתיה דרבי.''' ללמוד תורה:
'''{{עוגן1|לביתיה}} דרבי.''' ללמוד תורה:


'''משמש ליה.''' משמש לפניו בסעודה:
'''{{עוגן1|משמש}} ליה.''' משמש לפניו בסעודה:


'''שמה אדום.''' בגיהנם משתעי קרא:
'''{{עוגן1|שמה}} אדום.''' בגיהנם משתעי קרא:


'''מי שיש לו נימא ברגלו.''' בשר מת ומצערו:
'''{{עוגן1|מי}} שיש לו נימא ברגלו.''' בשר מת ומצערו:


'''ויחיה.''' ויבריא:
'''{{עוגן1|ויחיה}}.''' ויבריא:


'''כל דזכי מלכא.''' נוצח את המלך בדברים בושת הוא למלך ומשפט האיש להשליכו:
'''{{עוגן1|כל}} דזכי מלכא.''' נוצח את המלך בדברים בושת הוא למלך ומשפט האיש להשליכו:


'''לקמוניא חלילא.''' בית מלא עפר:
'''{{עוגן1|לקמוניא}} חלילא.''' בית מלא עפר:


'''מטרוניתא.''' רומית:
'''{{עוגן1|מטרוניתא}}.''' רומית:


'''אילפא.''' ספינה:
'''{{עוגן1|אילפא}}.''' ספינה:


'''בלא מיכסא.''' כלומר אוי לך הואיל ועליהן אתה נהרג שלא מלתה את עצמך ותטול חלק עמהם:
'''{{עוגן1|בלא}} מיכסא.''' כלומר אוי לך הואיל ועליהן אתה נהרג שלא מלתה את עצמך ותטול חלק עמהם:


'''והיתה לאהרן ולבניו.''' בלחם הפנים כתיב וכהן נוטל מחצה כדאמרינן בסדר יומא {{ממ|דף יז:}} ונוטל חלה אחת משתי חלות של עצרת וארבע או חמש ממעשה לחם הפנים והתם מפרש לה דפלגא היא והכי נמי השוה אותי נגד כולן שהזכיר שמי לבד:
'''{{עוגן1|והיתה}} לאהרן ולבניו.''' בלחם הפנים כתיב וכהן נוטל מחצה כדאמרינן בסדר יומא {{ממ|[[בבלי/יומא/יז/ב|דף יז:]]}} ונוטל חלה אחת משתי חלות של עצרת וארבע או חמש ממעשה לחם הפנים והתם מפרש לה דפלגא היא והכי נמי השוה אותי נגד כולן שהזכיר שמי לבד:


'''אדרכן.''' שר שבעובדי כוכבים היה:
'''{{עוגן1|אדרכן}}.''' שר שבעובדי כוכבים היה:
{{שולי הגליון}}
{{ניווט כללי תחתון}}
{{ניווט כללי תחתון}}

Navigation menu