רש"י/עבודה זרה/יא/ב: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
קטגוריה
(מיזעור ציונים)
(קטגוריה)
Line 62: Line 62:
'''דלא קביעא.''' אין חוששין לה כל כך אם אין עושין לה בכל שנה:
'''דלא קביעא.''' אין חוששין לה כל כך אם אין עושין לה בכל שנה:


'''מתני' עיר שיש בה עבודת כוכבים.''' שיום איד יש לבני העיר היום לעבודת כוכבים שבעיר:
'''<big>מתני'</big> עיר שיש בה עבודת כוכבים.''' שיום איד יש לבני העיר היום לעבודת כוכבים שבעיר:


'''חוצה לה מותר.''' לשאת ולתת עם היושבין חוץ לעיר שאין נמשכין אחר אותה עבודת כוכבים שכן מנהג זה עובד את שלו וזה עובד את שלו ויום איד של אלו אינו ביום איד של אלו:
'''חוצה לה מותר.''' לשאת ולתת עם היושבין חוץ לעיר שאין נמשכין אחר אותה עבודת כוכבים שכן מנהג זה עובד את שלו וזה עובד את שלו ויום איד של אלו אינו ביום איד של אלו:
Line 78: Line 78:
'''מותר.''' דהרואה אומר למקום אחר הולך:
'''מותר.''' דהרואה אומר למקום אחר הולך:


'''גמ' והיכי דמי חוצה לה.''' כמה יהא רחוק אותו שוק שחוצה לה מן העיר ויהא מותר לשאת ולתת עם יושביו:
'''<big>גמ'</big> והיכי דמי חוצה לה.''' כמה יהא רחוק אותו שוק שחוצה לה מן העיר ויהא מותר לשאת ולתת עם יושביו:


'''עטלוזא של עזה.''' עטלוזא שוק של בהמה כמו איטליז דתנן <small>(בכורות דף לא.)</small> שוחטין באיטליז ונמכרין באיטליז:
'''עטלוזא של עזה.''' עטלוזא שוק של בהמה כמו איטליז דתנן <small>(בכורות דף לא.)</small> שוחטין באיטליז ונמכרין באיטליז:
Line 87: Line 87:


'''צור.''' עיר שישראל ועובדי כוכבים דרין בה:
'''צור.''' עיר שישראל ועובדי כוכבים דרין בה:
[[קטגוריה:רש"י: עבודה זרה]]

Navigation menu