Changes

Jump to navigation Jump to search
מיזעור ציונים
Line 80: Line 80:  
'''גמ' והיכי דמי חוצה לה.''' כמה יהא רחוק אותו שוק שחוצה לה מן העיר ויהא מותר לשאת ולתת עם יושביו:
 
'''גמ' והיכי דמי חוצה לה.''' כמה יהא רחוק אותו שוק שחוצה לה מן העיר ויהא מותר לשאת ולתת עם יושביו:
   −
'''עטלוזא של עזה.''' עטלוזא שוק של בהמה כמו איטליז דתנן (בכורות דף לא.) שוחטין באיטליז ונמכרין באיטליז:
+
'''עטלוזא של עזה.''' עטלוזא שוק של בהמה כמו איטליז דתנן <small>(בכורות דף לא.)</small> שוחטין באיטליז ונמכרין באיטליז:
    
'''עזה.''' עיר של פלשתים והיה בה עבודת כוכבים והיה חוצה לה ישוב סמוך לעיר מאד:
 
'''עזה.''' עיר של פלשתים והיה בה עבודת כוכבים והיה חוצה לה ישוב סמוך לעיר מאד:

Navigation menu