Changes

Jump to: navigation, search

תשובות הגאונים/ק

792 bytes added, 10 November
העלאה אוטומטית מתוך ספריא + התאמה בידי עורכי האוצר
{{הועלה אוטומטית}}


{{ניווט כללי עליון}}

ק׳ וששאלתם אשה שילדה היא ונתנה הולד למניקה אחרת מותרת היא להנשא אחר שלשה חדשים ואם הניקה אותו אפילו שעה אחת אסורה היא להנשא עד כ״ד חדש אלא אם מת הולד מת מותר גמלתו אסורה ואפילו נתנתה למניקה אסור אלא אם כן מת ואם גרש אותה בעלה והיה הבן שלשה חדשים ומיאנה להניק אותו כופין אותה על כרחה שתניק את בנה ואם אנס הבעל אותה ולקח בנה מידה ונתנה למניקה אחרת מותרת היא להנשא:


{{ניווט כללי תחתון}}
{{פורסם בנחלת הכלל}}

Navigation menu