מחצית השקל/אורח חיים/ריז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מחצית השקלTriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png ריז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדףטור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
יד אפרים
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז


חיי אדם


לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע" לדף זה באתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


(א) (ס"ק א) לחנותו כו' עשוי להריח כו' דהא מבואר בסעיף ב' דבעי' עשוי להריח:

(ב) (ס"ק ב) דעתו כו' דוקא כו' לאלתר. עיין בט"ז ס"ס תרל"ט שחולק:

(ג) (ס"ק ג) לא כו' דדמי ליוצא מסכתו כו' דכשחוזר חוזר לסכתו ראשונ':

עוד י"ל דהכא א"מ מעש'. וא"כ ע"י שדעתו לחזו' לא הוי סילק דכיון דהכל תליא בדעתו לבד וא"צ עוד לדבר אחר:

ולפ"ז תי' זה אפי' מריח בבשמים אחרים שברכתן שוה לבשמים ראשונים אפ"ה א"צ לברך:

(ה) (ס"ק ה) הזוהמא כו' ונ"ל שיצא להם לחלק דבשמן אפרסמון אפי' עשוי להעביר הזומא מברכי' עליו. מדאי' דף מ"ג מברך על השמן. דת"ר הביאו לפניו שמן והדס בש"א בו' ובה"א מברך על ההדס ואח"כ מברך על השמן (והכי קי"ל בסי' רט"ז סי"א) וכ' רש"י וז"ל שמן והדס בסוף הסעודה שמן לסוך ידיו להעביר זוהמת האוכלים והדס להריח כו' עכ"ל והוי קשיא לרש"י הא להעביר זוהמא אין מברכים עליו כלל לזה הוכיח רש"י דשמן אפרסמון למעלתו אף על פי שבא להעביר הזוהמא מ"מ מברכים עליו וא"כ יש לומר דהאי שמן והדס מיירי בשמן אפרסמון וכ"מ במ"ש רש"י שם על בריית' שני' הביאו לפניו שמן ויין כו' וחוזר ומברך על השמן פרש"י בורא שמן ערב עכ"ל (ומה שפירש"י שם ע"ד ר"ג שאמ' אני אכריע לברך על השמן תחלה לפי ששמן זכינו לריחו ולסיכתו אבל הדס לריחו זכינו אבל לא לסיכתו פרש"י זכינו לריחו וסיכתו כגון משחא כבישא הלכך שמן עדיף עכ"ל הרי דנקט משחא כבישא ושביק אפרסמון דבי' קיימינן וצ"ל דנקט משחא כבישא היותר שכיח שסכין בו מבשמן אפרסמון מצד יוקרו וחשיבותו) אך צ"ע דהתוס' שם כתבו כו' ר"ל ניהו דדברי רש"י א"ש אבל התוס' בדף נ"ג שגם הם הסכימו לפירש"י לדידהו מנ"ל לחלק דבשמן אפרסמון אפי' עשוי להעביר הזוהמא מברכים עליו דמדף מ"ג אין להם ראיה הא כ' שם וז"ל שמן והדס האי שמן להריח דאי להעביר הזוהמא הא אמרי' בפ' א"ד דאין מברכים עליו עכ"ל:

וצ"ל דמיירי שבשמו בעשבי בשמים דאי בעצי בשמים הא ברכתו עצי בשמים וא"כ ברכתו שוה להדס ואמאי קתני מברכים על ההדס ואח"כ מברך על השמן הא בברכה א' סגי בשלמא לפרש"י דמיירי בשמן אפרסמון אינו ברכתו שוה להדס דברכתו בורא שמן ערב ואע"ג דאם כן היה ראוי להקדים ברכת השמן כיון דברכת שמן אפרסמון מבוררת ופרטי מ"מ כיון דבא להעביר הזוהמא דלולי חשיבות אפרסמון לא היינו מברכים עליו כלל ניהו דלצד חשיבותו מברכי' עליו כברכתו מ"מ הדס הבא להריח ברכתו חשובה יותר להקדים אבל התוס' שכתבו דמיירי דגם השמן בא להריח א"א דמיירי בשמן אפרסמון היה ראוי להקדימו ואע"ג שכ' מ"א לעיל סי' רי"א ס"ק י"ט דמ"מ הדס עדיף וחשיב טפי והלא הניחו שם בצ"ע משום דאינו נראה בעיניו לכן מסתבר ליה יותר לומ' לדעת התוס' דמיירי שבשמו בעשבי בשמים דאז אין ברכתו שוה לברכת הדס:

(ו) (ס"ק ו) שמא כו' דהא הרשב"א תמה כו' שכ' על הרמב"ם שהוא מרא דהאי דינא וז"ל לא ידעתי מאין לו לרב ז"ל שלא ידעתי לו מקום ואולי של ערוה ממש ששם עשוי להעביר הזוהמא א"נ (ר"ל אפי' במקום אחר בצואר' וכדומה) שהן עשוי' לעבירה להטיל ארס של יצר עכ"ל וא"כ לטעם שני משום יצה"ר די לנו לאסור בערוה ממש ולא בפנוי'. ודע שכ' הט"ז שאפי' הסירה מצואר' ומונח במקום אחר וא' יודע' ומכיר' אסור לברך עליהם דהא כו' ותו דעי"ז יבא לידי הרהור משמע לברך אסור אפי' אין יודע' ומטעם זה יש ליזהר מלשאוף טובא"ק מכלי המיוחד לאשה שנושאת אצלה עם עשב הטובא"ק וכן בדי בשמים קשורים זה בזה מיוחדים להריח אם מיוחדים לאשה דינו כך:

(ז) (סק"ז) אינו מברך כו' קאי על סעיף ז' היה כו' הולך כו' אם רוב גוים כו' עז"כ תר"י ואע"ג כו' במס' ע"ז וכ' בס' ח"מ דאין ללמוד מזה היכי דנתערב ריח עצי בשמים עם ריח עשבי בשמים שיתבטל המועט ולברך על הרוב דכיון דראוי לברך על המיעוט כמו על הרוב לא מתבטל (וא"כ י"ל בורא מיני בשמים) אבל הכא דעל של גוי אינו ראוי לברך מתבטל ולענ"ד צ"ע בזה:


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.