מזרחי/דברים/כח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מזרחי TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כח

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ד[edit]

שגר אלפיך ולדי בקרך. כי אלפיך מגזרת אלופינו מסובלים:

למה נקרא שמם עשתרות שמעשירות את בעליהן ומחזיקות אותן כעשתרות הללו שהן סלעים חזקי'. אינו ר"ל שפירוש עשתרות מענין עושר כי לשון עשתרות לחוד ולשון עושר לחוד ועוד מאי מחזיקות אותן כעשתרות דקאמר מעיקרא פי' עשתרו' מלשון עושר וא"כ חזר ופירש עשתרות מענין חוזק כעשתרות הללו שהן סלעים חזקים אלא הכי פירושה למה נקרא שמם עשתרות מלשון עשתרות קרנים מפני שמעשירות את בעליהן ועל ידי העושר מחזיקות אותן וא"ת אי הכי האי דכתב רש"י בפרשת עקב עשתרות צאנך מנחם פירש אבירי בשן מבחר הצאן כמו עשתרות קרנים לשון תוזק ורבותינו אמרו למה נקרא שמם עשתרות שמעשירות את בעליהן מה הפרש יש בין פי' מנחם לפי' רז"ל הרי שניהם מענין חוזק הוא י"ל שההפרש ביניהם היא במקבלי החוזק כי מנחם פי' הצאן שיהיו חזקים ובריאים כעשתרות ורז"ל פירשו בעלי הצאן שע"י הצאן הם מתחזקים כעשתרות מפני שמעשירות את בעליהן:

ה[edit]

ברוך טנאך פירותיך. ונקראו טנאך בעבור שהם נתנים בטנא דבר אחר הדברי הלחים כגון תירוש ויצהר וכיוצא בהן ונקראו טנאך בעבור שהם מסתננים בסל שהוא הטנא ומשארתך הדברים היבשו כגון תאנים ורמונים וענבים וכיוצא בהן ונקראו משארתך בעבור שהם נשארים בכלי ואינם זבים ויהיה פירוש טנאך ומשארתך הפירות הלחים והיבישים אבל לפי הפי' הראשון לא פירש על ומשארתך כלום מפני שהוא כמשמעו משארותם צרורות בשמלותם וכאילו אמר ברוכי פרותיך ועיסתך או העריבה שלשין בה את העיסה כמו ובתנוריך ובמשארותיך:

ו[edit]

ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם. דאל"כ מאי טעמא בירך ביאתו ויציאתו ולא הליכתו ושאר תנועותיו ועוד ברוך אתה בצאתך וברוך אתה בבואך מבעי ליה שהרי היציאה מהבית קודמת לביאה אך קשה שהיה לו לכתוב ברוך צאתך כבואך שהרי הברכה שלא יחטא אינה נופלות אלא ביציאתו מן העולם לא בביאתו לעולם ורש"י עצמו הרגיש בזה ולא פירש במלת ברוך של בואך כלום ושמא י"ל דהכי קאמר כבר היות ברוך בבואך לעולם בלא שום חטא וככה תהיה ברוך בלא חטא גם ביציאתך אבל לא ידעתי מה נעשה בארור אתה בבואך וארור אתה בצאתך:

ז[edit]

ובשבעה דרכים ינוסו לפניך כן דרך הנבהלים לברוח מתפזרים לכל צד. וכאילו אמר בבואם אליך יבאו כלם מקובצים יחד באגודה אחת ואח"כ ינוסו מפוזרים מכאן ומכאן והא דנקט דרך אחד ושבעה דרכי' לאו דוקא דברכותיה דקרא אינה על מספר הדרכי' אלא על קבוצם ופזורם ותפש שבעה מורה על רבוי כי דרך הלשון לשום שבע' במקום רבוי כמו עד עקרה ילדה שבעה כי שבע יפול צדיק וקם שבע ביום הללתיך שבע על חטאתיכם:

כב[edit]

ובחרב יבאו גייסו'. פירש אין זה כחבריו שהם השחפת והקדחת הדלק' והחרמו' שהם כלם מיני חלאים אבל זה אינו חולי אלא חרב האויב מבחוץ:

שדפון וירקון מכת תבואה שבשדות. פי' אין אלו לא כמו השחפת והקדחת שהם חלאים בגופו ולא כמו החרב שהוא מכה בגופו מהאויב מחוץ אלא מכה בתבואו':

עד אבוד אותך. לא עד אבוד אתה כי ורדפוך יורה שהם המאבדים אבל המתרג' תרגמו עד דתיבד שפירש עד אבוד אתה ונר' שרש"י חולק עליו אבל לא ידעתי איך יתישב מה שכתב תחלה עד אבדך עד דתיבד וסיים בו עד אבוד אותך דמשמע שזהו פירש עד דתיבד ועוד כתב אחר זה שתחלה מאליך וזה אינו אלא לפי המתרג':

כג[edit]

והיו שמיך אשר על ראשך נחש' קללו' הללו משה מפי עצמו אמרן. פירש ולפיכך יש בידו להקל שבראשונו' הוא אומר שמיכם כברזל וארצכם כנחושה שלא יהיו השמים מזיעין כדרך שאין הברזל מזיע ומתוך כך יהא חורב בעולם כו' וכאן הוא אומר שמיך נחשת וארצך ברזל שיהיו השמים מזיעין אע"פ שלא יראו מטר ולא יהיה חורב של אבדן וכו':

כד[edit]

יתן יי' את מטר ארצך אבק ועפר זיקא דבת' מיטר'. לא שהמטר עצמו נעשה אבק' ועפר אלא שהרוח בא אחר המטר כו':

כז[edit]

בשחין מצרים רע היה מאד לח מבחוץ ויבש מבפני' כדאיתא בבכורות בפרק על אלו מומין לפיכך הוצרך לומר בשחין מצרים ולא בשחין סתם:

גרב שחין לח חרס שחין יבש כחרס. בפרק על אלו מומין אמרו מדכתיב ובחרס הוי גרב לח אבל בתורת כהנים שנו שגרב זה החרס שהוא יבש כחרס מבפנים ומבחוץ ילפת זו חזזית המצרי' שהוא לח מבחוץ ויבש מבפנים ולמה נקרא שמה ילפת שמלפפתו והולכת עד יום המיתה ורש"י ז"ל נתעורר בקושיא זו בפרשת אמור וכת' גרב וילפת מיני שחין הם גרב זו החרס שהוא שחין יבש מבפנים ומבחוץ ילפת היא חזזית המצרית ולמה נקראת ילפת שמלפפתו והולכת עד יום המיתה והוא לח מבחוץ ויבש מבפנים ובמקום אחר קורא גרב השחין הלח מבחוץ ויבש מבפנים שנ' ובגרב ובחרס כשסמוך גרב אצל חרס קורא לילפת גרב וכשהוא סומך לגרב אצל ילפס קורא לחרס גרב וכבר הארכתי שם בפירושו ע"ש אבל מה שאמרו בפ' אלו מומין תלת' מיני גרב הוו דקר' יבש בין מבפנים בין מבחוץ דמתני' לח בין מבפנים בין מבחוץ דמצרית לח מבחוץ ויבש מבפנים דמשמע דגרב דקרא אינו אלא יבש מבפנים ומבחוץ י"ל דגרב דקרא קרוי לסת' גרב דמומין דכתיב ביה או גרב או ילפת שפיר' גרב דהתם עכ"ל שהוא החרס שהוא יבש כחרס מבפנים ומבחוץ שהרי הילפ' שבצדה הוא לח מבחוץ ויבש מבפנים מכלל דגרב שבצד ילפת הוא היבש מבחוץ ומבפנים אבל גרב המצרי' שהוא לח מבחוץ ויבש מבפנים כלשון הכתוב שמו ילפת שהרי גם הילפת לח מבחוץ ויבש מבפנים הוא אלא שנקראת בלשון חכמים גרב המצרית ואע"פ שכתוב גבי קללות ובגרב ובחרס דמשמעו דמדחרס יבש מבחוץ ומבפנים מכלל דגרב לח מבחוץ ויבש מבפנים כדלעיל אלמא אפילו הלח מבחוץ ויבש מבפנים גרב קרייה רחמנא שאני התם דכתיב לעיל מיניה ובשחין מצרים שהוא הלח מבחוץ ויבש מבפנים עכ"ל דהא דכתיב בתריה ובגרב ובחרס איידי דבעי למכתב ובחרס שהוא השחין היבש מבחוץ ומבפנים חזר וכתב גם כן גרב שהוא הלח מבחוץ ויבש מבפנים אע"פ שכבר כתב לעיל בשחין מצרים שהוא הלח מבחוץ ויבש מבפנים וא"כ גרב דכתיב בתר שחין מצרי' בגרב של מצרים קמיירי ולא בגרב סתם:

ל[edit]

ישגלנה לשון שגל פלגש והכתוב כנהו לשבח ישכבנה ותקון סופרים הוא זה. אינו רוצה לומר שהסופרים תקנו זה מעצמ' כאותם שתקנו לתלמי המלך דפ"ק דמגלה שהרי זה אינו מכללם ועוד שאם היה זה התקון של סופרים מהו זה שאמר והכתוב כנהו לשבח אלא ה"פ שהכתוב כנה זה כדרך תקוני סופרים שמנהגם לכנות הכתוב לתקון הלשון לפי כונת' וכן מצאתי בספר אחד ישן שהיה כתוב בו תקון סופרים דברים סתורים בתורה ובמקרא שאינן כתובין כתקונן וחכמי ארץ קוראין אותן תקון סופרים ולא שתקנו אותם שמחקו וכתבו מה שכתב משה רבינו בתורה ומה שכתבו הנביאים בשאר הספרים אלא מתחלה שכתבוהו על כנוייו כתבוהו והסופרים לא חסרו ולא הותירו וכך היו ראויין להקרות כנוי כתובים ואלו הן ואברהם עודנו עומד לפני ה' והיה צ"ל וה' עודנו עומד לפני אברהם אלא שכנ' הכתוב וכן אל אראה ברעתי וכן כתב גם הנישב"א ז"ל כמוזכ' בספר הליכות עולם:

לז[edit]

והיית לשמ' כל הרואה אותך ישום עליך. פירש והיית שתהיה אתה הסבה שיהיו כל הרואים אותך לשמה לא שתהיה אתה בעצמך לשמה:

לח[edit]

ועל שם כך נקרא חסיל. פירש על שם שהחסיל הוא לשון כליון נקרא המין מהארבה שמכלה הכל חסיל:

מ[edit]

ישל ישיר פירותיו לשון ונשל הברזל. הוצרך לומר ישיר פירותיו ולא הספיק לומר לשון נשירה מפני שהוא סובר שישל פועל יוצא וחסר הפעול והוא פירותיו כאילו אמר כי ישל את פירותיו ואמר לשון ונשל הברזל שסובר שגם הוא פועל יוצא ופירושו שישל הברזל חתיכה מן העץ המתבקע והיא הלכה והרגתו לא כדעת האומר שנשמט הברזל מקתו והלך והרגו שהוא פועל עומד כי הרב סובר שכל השורש הזה מן הקל הוא פועל יוצא שלא כדעת הרד"ק שכתב ונשל הברזל כי ישל זיתך עומדים והיוצאים ונשל גוים רבים לפניך כי ישל אלוה נפשו:

מז[edit]

מרוב כל בעוד היה לך כל טוב. עשה המ"ם כמו בי"ת כמ"ם מסיני בא כאילו אמר ברוב כל שפירושו בעוד רוב כלומר בעוד שהיה לך כל טוב שאין הבי"ת הזה במקום עם כבי"ת בשמחה ובטוב לבב הסמוך לו כי אין מתנאי העבודה רק שתהיה בשמחה ובטוב לבב כמו עבדו את יי' בשמחה וגומר לא שתהיה ברוב כל כי עבודת העני רצויה כעבודת העשיר:

מט[edit]

כאשר ידאה הנשר פתאום דרך מצלחת ויקלו סוסיו. פי' אין זה מורה על רחוק המקום רק על קלות הנסיעה ופתאומיותו וא"כ הוא מוסב אל ישא יי' אלהיך שישאנו בקלות ופתאום כאשר ידאה הנשר:

נב[edit]

עד רדת חומותיך לשון רדוי וכבוש. וא"כ יחסר בי"ת מן חומותיך שהיה לו לכתוב עד רדת בחומותיך כמו וירדו בדגת הים ובעוף השמים וגומר ורדו בכם לא תרדה בו בפרך שכלם בבי"ת וכמוהו שבי אלמנה בית אביך כמו בבית אביך אבל אין לפרש עד רדת מלשון ירידה כי לא תפול לשון ירידה רק כשהדבר בכללו נעתק ממקומו הגבוה למקום אחר שפל ממנו מיורדי בור וירדו אחי יוסף מארץ ישראל הגבוהה מכל הארצות אל מצרים השפלה מארץ ישראל וכן כולם וירידת החומות אינה כן רק הם נהרסת ונופלת במקומו בעצמו והתימה מן הרד"ק ז"ל שכתב אותו בשורש ירד:

נג[edit]

במצור מחמת שיהיו צרין על העיר ויהיה שם עקת רעבון. פי' אין המצור מורה על רעבון שבעבורו יאכלו בשר בניהם רק המצור שצרין על העיר מחויב שיהי' שם מצוק שהוא עקת רעבון שבעבורו יאכלו בשר בניהם ויהיה הוי"ו של ובמצוק נוסף כוי"ו ואיה וענה נרדם ורכב וסוס:

נד[edit]

הרך בך והענוג. הוא הרך הענוג לשון פינוק מהתענג ומרוך מוכיח עליהם ששניהם כאחד אעפ"י שהוא מפונק ודעתו קצה בדבר מיאוס ימתק לו לרעבונו בשר בניו ובנותיו עד כי תרע עינו בבניו הנותרים מתת לאחד מהם מבשר בניו אחיהם אשר יאכלו פי' תדע שהרך והענוג אחד הוא שהרי אחר שכתב הרכה בך והענוגה כתב מהתענג ומרוך דמשמע דרכה וענוגה חדא הוא שאילו היתה הרכה לחוד והענוגה לחוד מהתענג הענוגה ומרוך הרכה מבעי ליה אח"כ פירוש ואמר ואע"פ שהוא מעונק ודעתו קצה בדבר מיאוס יומתק לו מרוב רעבונו בשר בניו ובנותיו הוכרח לפרש תרע עינו ותרע עינה מרוב מתיקתו שיומתק להם לרוב רעבנותם תרע עינו ועינה על בניהם הנשארים מאחיהם השחוטים מלתת להם מבשר אחיהם השחוטים ולא פירש אותו שמרוב רעבנותם יתאכזרו עד שלא יתנו מבשר אחיהם השחוטים לבניהם הנשארים על דרך ידי נשים רחמנות בשלו ילדיהן מפני שענין הפנוק שהוא הרך והענוג אינו נופל בו אלא הפכו שבמקום הפנוק שנפשו קצה המיאוס שדרכו יותר מכל שאר בני אדם אלא אע"פ שהם מפונקים והיה להם למאוס בשר בניהם השחוט מרוב רעבנותם לא ימאסוהו אלא ימתק להם כ"כ עד שתרע עיניה' מלתת ממנו לבניה' הנשארים ד"א הרך בך הרחמני ורך הלבב מרוב רעבנות' יתאכזרו ולא יתנו מבשר בניהם השחוטים לבניהם הנותרים הוכרח לפרש פה הרך בך הרחמני ולא המפונק כדי שיתפרש תרע עינו ועינה על האכזרי שהוא הפך הרחמני על דרך ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן ואחר שפירש תחלה קשר המלות ואופן דבקותם זה עם זה שב לפרש פי' המלות ואמר שפי' אשר יותר מהשחוטים ר"ל בערך אל השחוטים יקראו אלה נותרים ופי' תרע תהא עינו צרה ורעה בהם מלתת להם מבשר הנשחטים לא שתהיה עינו רעה בעצמה כי באחיו הבא אחריו ימאן זה הפי':

נו[edit]

ובבנה ובבתה הגדולים. כי הקטנים נזכרים אחר זה במאמר ובבניה אשר תלד:

סא[edit]

יעלם לשון עלייה והמ"ם בו כנוי הרבים הנסתרים ואיננו מלשון העלמה כמו אל תעלם אזנך ויהיה פירושו כמו והפלא יי' אלהיך את מכותך שיהיו מופלאות ונעלמות מעיני כל חי שא"כ היה העי"ן נקוד בשוא כמו אל תעלם אזנך ואם העלם יעלימו ויי' העלים ממני ועוד שא"כ היה ראוי להיות יעלימם יי' עליך מאחר שהוא שב אל המכות כמו והפלא יי' אלהיך את מכותך:

סב[edit]

ונשארתם במתי מעט תחת אשר וגו' מועטין חלוף מרובין. פי' אין כונת הכתוב בזה שישארו מתי מעט שלא יוכלו לעמוד כנגד אויביהם דא"כ מה טעם אומרו תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרוב מה לי היו רבים מתחלה ועכשיו מעטין מה לי היו מועטין מתחלתן אבל כוונת הכתוב היא לומר שבמקום שהיו תחלה רבים יהיו עכשיו מועטין כלומר שילכו ויתמעטו כפרי החג אבל אין לו' שיהיה המיעוט של עכשיו מופלא בערך הרבוי של תחלתן שבמקום שהיו רבים בהפלגה דהיינו ככוכבי השמים יהיו עכשיו מעטים בהפלגה דא"כ מועטין חלוף המרובין מבעי ליה לשתמע מיניה חלוף המרובין הראשונים שהיו מרובין בהפלגה לא חלוף מרובין דמשמע אי זה מרובין שיהיו:

סג[edit]

כן ישיש יי' את אויביכם עליכם להאביד. אמר זה על דעת רז"ל שאמרו כן ישיש ה' עליכם הוא אינו שש אבל אחרים משיש דיקא נמי דכתיב ישיש ולא כתיב ישוש ולא על דעת הרד"ק ושאר המדקדקים שאומרים שהוא פועל עומד וישיש כמו ישוש כמו שישו אתה משוש ישישו וישמחו בך שהם כולם פעלים עומדים אע"פ שהם מבנין הכבד מפני שאילו היה זה פועל עומד היה ראוי להיות כאן ישוש כמו שפתח תחלה והיה כאשר שש מן הקל לא שיהיה מקצת הדבור מבנין הקל ומקצתו מבנין הכבד:

סח[edit]

באניות בספינות ובשביה. הוסיף מלת בשביה בעבור שבזולת זה אין זו קללה אם ישובו עם הספינות במצרים:

והתמכרתם אתם תבקשו להיות נמכרים להם לעבדי'. כי בנין התפעל יורה על המסבב הפעולה לעצמו כמו והתאויתם לכם והתנחלת אותם ואלו היה מכירתן ע"י מוכריהן היה ראוי להיו' ונמכרת' מבנין נפעל כמו כי ימכר לך אחיך כי ימוך אחיך ונמכר לך כי נמכרנו אני ועמי ועוד אם יהיה פי' והתמכרתם ע"י המוכרים יחוייב מזה שיהיו קונים אתכם ממוכריכם והכתוב אומר ואין קונה וא"כ יחוייב מזה בהכרח שיהיה פי' והתמכרתם שתבקשו להמכר ולא תוכלו מפני שאין קונה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.