מגדל עוז/שבועות/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מגדל עוזTriangleArrow-Left.png שבועות TriangleArrow-Left.png א

הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יצחק ירנן
מעשה רקח
מקורי הרמב"ם לרש"ש
קרית ספר
שרשי הים


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


א[edit]

ארבעה מיני שבועות הן כו' עד שבועת שוא נחלק לארבעה מחלוקות עד וכן כל כיוצא בזה. פ' שבועת שתים (דף י"ט וכ"ה וכ"ו)  :
כתב הראב"ד ז"ל שנשבע בדבר הידוע לשלשה שאינו כן כמו שנשבע עכ"ל: ואני אומר גם הר"ם מקוצי ז"ל כתב כן וגם אני תמהתי ואשתומם כשעה חדא דעולא הוא דאמרה בגמרא מתניתין דנשבע לשנות את הידוע לאדם כו' ואין חולק עליו. אבל כשדקדקתי בלשון ר"מ ז"ל הזה שכתב שנשבע על הדבר הידוע שאינו כן וברח מלשון המשנה ששנינו בה הידוע לאדם וגם ראיתי ר"י אלפס שהשמיט מן ההלכות דברי רבא הבינותי עומק וראיתי בקיאותו שנזהר להביא שאר הבבות כמו שהם פ' שבועות וכדמייתי מינייהו פ"ק דשבועות שתים ונזהר גם בזה משום דפליגי עלה בירושלמי דגרסינן פ' נדרים ופ' שבועות תניין רבי יעקב בר אחא בשם ר"י כל הידוע לשנים זו היא שבועת שוא לשלשה הרי היא שבועת שקר רבי אילא בשם ר"י אפילו ידוע לשנים ואחד בסוף העולם מכירו שבועתו שוא ע"כ, אלמא תרווייהו פליגי משמיה דר"י עלה דעולא ואין דבריו של אחד במקום שנים ואי עולא משמיה דנפשיה אמרה ה"ל תלמיד לגבי ר"י ואין הלכה כתלמיד במקום הרב ולכך סתם דבריו בלשון חכמתו:

ב[edit]

ארבעה מיני שבועות הן כו' עד שבועת שוא נחלק לארבעה מחלוקות עד וכן כל כיוצא בזה. פ' שבועת שתים (דף י"ט וכ"ה וכ"ו)  :
כתב הראב"ד ז"ל שנשבע בדבר הידוע לשלשה שאינו כן כמו שנשבע עכ"ל: ואני אומר גם הר"ם מקוצי ז"ל כתב כן וגם אני תמהתי ואשתומם כשעה חדא דעולא הוא דאמרה בגמרא מתניתין דנשבע לשנות את הידוע לאדם כו' ואין חולק עליו. אבל כשדקדקתי בלשון ר"מ ז"ל הזה שכתב שנשבע על הדבר הידוע שאינו כן וברח מלשון המשנה ששנינו בה הידוע לאדם וגם ראיתי ר"י אלפס שהשמיט מן ההלכות דברי רבא הבינותי עומק וראיתי בקיאותו שנזהר להביא שאר הבבות כמו שהם פ' שבועות וכדמייתי מינייהו פ"ק דשבועות שתים ונזהר גם בזה משום דפליגי עלה בירושלמי דגרסינן פ' נדרים ופ' שבועות תניין רבי יעקב בר אחא בשם ר"י כל הידוע לשנים זו היא שבועת שוא לשלשה הרי היא שבועת שקר רבי אילא בשם ר"י אפילו ידוע לשנים ואחד בסוף העולם מכירו שבועתו שוא ע"כ, אלמא תרווייהו פליגי משמיה דר"י עלה דעולא ואין דבריו של אחד במקום שנים ואי עולא משמיה דנפשיה אמרה ה"ל תלמיד לגבי ר"י ואין הלכה כתלמיד במקום הרב ולכך סתם דבריו בלשון חכמתו:

ג[edit]

ארבעה מיני שבועות הן כו' עד שבועת שוא נחלק לארבעה מחלוקות עד וכן כל כיוצא בזה. פ' שבועת שתים (דף י"ט וכ"ה וכ"ו)  :
כתב הראב"ד ז"ל שנשבע בדבר הידוע לשלשה שאינו כן כמו שנשבע עכ"ל: ואני אומר גם הר"ם מקוצי ז"ל כתב כן וגם אני תמהתי ואשתומם כשעה חדא דעולא הוא דאמרה בגמרא מתניתין דנשבע לשנות את הידוע לאדם כו' ואין חולק עליו. אבל כשדקדקתי בלשון ר"מ ז"ל הזה שכתב שנשבע על הדבר הידוע שאינו כן וברח מלשון המשנה ששנינו בה הידוע לאדם וגם ראיתי ר"י אלפס שהשמיט מן ההלכות דברי רבא הבינותי עומק וראיתי בקיאותו שנזהר להביא שאר הבבות כמו שהם פ' שבועות וכדמייתי מינייהו פ"ק דשבועות שתים ונזהר גם בזה משום דפליגי עלה בירושלמי דגרסינן פ' נדרים ופ' שבועות תניין רבי יעקב בר אחא בשם ר"י כל הידוע לשנים זו היא שבועת שוא לשלשה הרי היא שבועת שקר רבי אילא בשם ר"י אפילו ידוע לשנים ואחד בסוף העולם מכירו שבועתו שוא ע"כ, אלמא תרווייהו פליגי משמיה דר"י עלה דעולא ואין דבריו של אחד במקום שנים ואי עולא משמיה דנפשיה אמרה ה"ל תלמיד לגבי ר"י ואין הלכה כתלמיד במקום הרב ולכך סתם דבריו בלשון חכמתו:

ד[edit]

ארבעה מיני שבועות הן כו' עד שבועת שוא נחלק לארבעה מחלוקות עד וכן כל כיוצא בזה. פ' שבועת שתים (דף י"ט וכ"ה וכ"ו)  :
כתב הראב"ד ז"ל שנשבע בדבר הידוע לשלשה שאינו כן כמו שנשבע עכ"ל: ואני אומר גם הר"ם מקוצי ז"ל כתב כן וגם אני תמהתי ואשתומם כשעה חדא דעולא הוא דאמרה בגמרא מתניתין דנשבע לשנות את הידוע לאדם כו' ואין חולק עליו. אבל כשדקדקתי בלשון ר"מ ז"ל הזה שכתב שנשבע על הדבר הידוע שאינו כן וברח מלשון המשנה ששנינו בה הידוע לאדם וגם ראיתי ר"י אלפס שהשמיט מן ההלכות דברי רבא הבינותי עומק וראיתי בקיאותו שנזהר להביא שאר הבבות כמו שהם פ' שבועות וכדמייתי מינייהו פ"ק דשבועות שתים ונזהר גם בזה משום דפליגי עלה בירושלמי דגרסינן פ' נדרים ופ' שבועות תניין רבי יעקב בר אחא בשם ר"י כל הידוע לשנים זו היא שבועת שוא לשלשה הרי היא שבועת שקר רבי אילא בשם ר"י אפילו ידוע לשנים ואחד בסוף העולם מכירו שבועתו שוא ע"כ, אלמא תרווייהו פליגי משמיה דר"י עלה דעולא ואין דבריו של אחד במקום שנים ואי עולא משמיה דנפשיה אמרה ה"ל תלמיד לגבי ר"י ואין הלכה כתלמיד במקום הרב ולכך סתם דבריו בלשון חכמתו:

ה[edit]

השניה שנשבע על דבר ידוע שאין בו ספק וכו' עד כדי לצדק הדבר בשבועה. זו היא בירושלמי (דף ל"ד)  :

ו[edit]

שלישית שנשבע עד אם היה בשוגג פטור מכלום. פרק שבועות תניין (דף כ"ז כ"ח)  :

ז[edit]

שלישית שנשבע עד אם היה בשוגג פטור מכלום. פרק שבועות תניין (דף כ"ז כ"ח)  :

ח[edit]

שבועת הפקדון כיצד עד הנקראת שבועת הפקדון. פרק שבועת הפקדון (דף ל"ו) ומייתי לה פרק שבועות תניין (דף כ"ג) ולשון סיפרא (עמוד קע"ז) לפי שנאמר וכחש בה ונשבע על שקר למדנו עונש אזהרה מניין שנאמר ולא תכחשו ולא תשקרו מה ת"ל לפי שנאמר ונשבע על שקר למדנו עונש אזהרה מניין ת"ל ולא תשקרו:

ט[edit]

ומה הוא חייב על שבועת הפקדון עד הרי זה אנוס ופטור. בתורת כהנים ופרק שבועות תניין (דף כ"ה) ופרק שבועת הפקדון ופ' ד' מחוסרי כפרה (דף ט"ז)  :

י[edit]

ומה הוא חייב על שבועת הפקדון עד הרי זה אנוס ופטור. בתורת כהנים ופרק שבועות תניין (דף כ"ה) ופרק שבועת הפקדון ופ' ד' מחוסרי כפרה (דף ט"ז)  :

יא[edit]

א"כ היאך היא שגגת שבועת הפקדון עד שחייבין עליה קרבן. פ' שבועות תניין (דף ל"ז)  :

יב[edit]

שבועת העדות עד הנקראת שבועת העדות. בתחלת פ' שבועת העדות:

וחייבין על שבועה כו'. עד סוף הפרק. בכריתות פ' ד' מחוסרי כפרה ובשבועות פרק שבועות תניין ופ' שבועת העדות במקצת ובתורת כהנים:

יג[edit]

שבועת העדות עד הנקראת שבועת העדות. בתחלת פ' שבועת העדות:

וחייבין על שבועה כו'. עד סוף הפרק. בכריתות פ' ד' מחוסרי כפרה ובשבועות פרק שבועות תניין ופ' שבועת העדות במקצת ובתורת כהנים:


מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.