מגדל עוז/מכירה/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מגדל עוזTriangleArrow-Left.png מכירה TriangleArrow-Left.png א

הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגיד משנה
לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
מעשה רקח
מקורי הרמב"ם לרש"ש
ציוני מהר"ן
קרית ספר
שער המלך


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה"


א[edit]

המקח אינו נקנה וכו' עד וכן בנותן מתנה ומקבלה. במציעא פ' הזהב (דף מ"ט):

ב[edit]

אבל אם נקנה המקח עד או בשטר או בחזקה. במציעא פ' הזהב ובבתרא פרק המוכר ופ"ק דקדושין:

ג[edit]

אבל אם נקנה המקח עד או בשטר או בחזקה. במציעא פ' הזהב ובבתרא פרק המוכר ופ"ק דקדושין:

ד[edit]

כיצד בכסף עד שיתן את הדמים. הכל פ"ק דקדושין (דף כ"ו):

ה[edit]

כיצד בכסף עד שיתן את הדמים. הכל פ"ק דקדושין (דף כ"ו):

ו[edit]

כיצד בכסף עד שיתן את הדמים. הכל פ"ק דקדושין (דף כ"ו):

ז[edit]

כיצד בכסף עד שיתן את הדמים. הכל פ"ק דקדושין (דף כ"ו):

ח[edit]

כיצד בחזקה מכר לו בית כו' עד אע"פ שאינו בפני הבעלים. בנזיקין פרק שור שנגח את הפרה ובב"ב פרק חזקת הבתים ובקדושין פרק קמא (דף כ"ו):

ט[edit]

המוכר בית לחבירו וכו' עד וכשהחזיק יקנה. פרק שור שנגח את הפרה (דף נ"ב):

י[edit]

כיצד המחזיק וכו' עד וכן כל כיוצא בזה. פרק חזקת הבתים:

יא[edit]

כיצד המחזיק וכו' עד וכן כל כיוצא בזה. פרק חזקת הבתים:

יב[edit]

כיצד המחזיק וכו' עד וכן כל כיוצא בזה. פרק חזקת הבתים:

יג[edit]

המוכר שדה לחבירו עד ויסוב בה. בבא בתרא פ' המוכר פירות ובקדושין פ"ק:

יד[edit]

המוכר שדה לחבירו עד ויסוב בה. בבא בתרא פ' המוכר פירות ובקדושין פ"ק:

טו[edit]

היתה הקרקע צחיח סלע עד משאר התשמיש: כתב הראב"ד ז"ל הא מלתא לא מיחוורא וכו': ואני אומר זאת ההלכה עיקרה פרק חזקת הבתים ורשב"ם ורבותינו בעלי התוס' ור"י אלפס ורבינו יהוסף הלוי בן מג"ש וגם הר"מ ז"ל מקוצי כלם קבלו ופירשו כלשון ר"מ ז"ל וגם אנחנו כך קבלנוה ומה שפירש הראב"ד ז"ל איני יודע אם היתה כך סברתו או קבלתו והרוצה יקבל:

טז[edit]

המוכר קרקע לחבירו וכו' עד יכול לחזור בו: כתב הראב"ד ז"ל כל זה הולך על הדרך שכתב עכ"ל: ואני אומר אמת הוא גם את זה לעומת זה פרק חזקת הבתים (דף ל"ה) אתמרא ומר לטעמיה ומר לטעמיה. ולי נראה כי זאת מורה על הראשונה להנצל מקושיית הראב"ד ז"ל שהרי זרעה עשה בה תועלת הקרקע ונרה לא עשה בה ולא כלום וכן לקיטת פירות לא הועיל באילן במעשיו ובזמירה הועיל ועשה בו מעשה אלמא הועילהו דבר והפכו למען תדע כי הכל שוה בקניין הקרקע וכדברי ר"מ ז"ל והראשונים נ"ע שעמדו בשיטה אחת:

וכן אם אסף המוכר עד ונעשו פירותיה שלו. פרק חזקת הבתים:

יז[edit]

עכו"ם אינו קונה בחזקה עד נתינת הכסף. בב"ב פרק חזקת הבתים (דף ל"ה) ופ"ב דבכורות:

וישראל הבא מחמת עכו"ם כו' עד ויש להן אונאה. פרק חזקת הבתים:

יח[edit]

כשם שהקרקע נקנית בכסף עד ואין אחד מהם יכול לחזור בו. בנזיקין פרק מרובה:

יט[edit]

המוכר לחבירו י' שדות עד סוף הפרק. פ"ק דקדושין (דף כ"ז) וב"ב בפ' המוכר את הבית (דף ס"ו):

כ[edit]

המוכר לחבירו י' שדות עד סוף הפרק. פ"ק דקדושין (דף כ"ז) וב"ב בפ' המוכר את הבית (דף ס"ו):


· הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.