כלי חמדה (לניאדו)

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
כלי חמדה
מגיד מראשית אחרית את תכנית תבנית
איש חמודות חוצב להבות באשישות חצובות מתחת
כסאות למשפט כסאות ממעונות אריות הנסתרות והנעלמות.
בנופי אותיות התורות מעיינות ותהומות, דולה מים מבורות ומערות וחפירות יקרות,
מים חיים אל כלי חמודות ומוציא כלי למעשהו
כל כלי יוצר ועל מי לא יקום אורהו
נפלאות מתורת הרב
הלא הוא החכם השלם
כמהר"ר
שמואל לנייאדו זלה"ה
על כל פרשיות התורה
ברוך הוא וברוך טעמו ונמוקו עמו, וברוך שמו שככה לו
מטבע המקור שבו חוצב נמצא בו אוירא דארץ ישראל מחכים,
משביע לרעבים לחם חמודות לחם אבירים כבירים
לחם תודה לתורה ולתעודה משקה הרים הרמים והנשאים.
מים קרים ונוזלים מן לבנון לפני שמש ינון
שמ"ו א"ל אלהי ישראל
הואיל באר את התורה באר היטב מבראשית ברא עד לעיני כל ישראל.
וישם בה את הילד מילדי העברים. הילדים אשר חננו אלקים.
דברי חכמים וחידותם והמה חכמים מחוכמים וקדושה משלשים תורה נביאים וכתובים,
והמה בכתובים והיו למאורות ברקיע השמים שרפים עומדים ממעל לו
מתחננים לאל ובהיכלו כולו ימים על ימי מלך יוסיף אלקים חיים ומלך עולם
טוב ה' לכל וטוב לעינים לראות פני אלקים.
ולמען דעת צדקות ה' דברה לשוננו מטבותיה דמר די בחסדוהי שם כל מעייניו להגיהו על נכון
ה"ה החכם השלם כמהר"ר
יצחק גרשון זלה"ה
פה ויניצייא
ותהי ראשית מלאכתו היום יום ה' ח"י מנחם שנת ותתענג בדש"ן
כנף רננים נעלמה
לתאבה נפשי גרסהתוכן[edit]

הקדמות[edit]

הקדמת המחבר

ספר בראשית[edit]

בראשית: דרוש אדרוש בדרוש ג
נח: דרוש ד
לך לך: דרוש הדרוש ודרוש ז
וירא: דרוש חדרוש טדרוש ידרוש יא
חיי שרה: דרוש יבדרוש יג
תולדות: דרוש ידדרוש טו
ויצא: דרוש טזדרוש יזדרוש יח
וישלח: דרוש יטדרוש כ
וישב: דרוש כא
מקץ: דרוש כבדרוש כגדרוש כד
ויגש: דרוש כה
ויחי: דרוש כודרוש כזדרוש כחדרוש כט

ספר שמות[edit]

שמות: דרוש לדרוש לא
וארא: דרוש לבדרוש לג
בא: דרוש לדדרוש להדרוש לו
בשלח: דרוש לזדרוש לחדרוש לטדרוש מ
יתרו: דרוש מאדרוש מבדרוש מג
משפטים: דרוש מדדרוש מה
תרומה: דרוש מו
תצוה: דרוש מזדרוש מח
כי תשא: דרוש מטדרוש נדרוש נא
ויקהל: דרוש נב
פקודי: דרוש נג
שבת הגדול: דרוש לשבת הגדול

ספר ויקרא[edit]

ויקרא: דרוש נד
צו: דרוש נה
שמיני: דרוש נו א'דרוש נו ב'
תזריע: דרוש נז
מצורע: דרוש נח
אחרי מות: דרוש נטדרוש ס ♦ [דרוש סא לא נדפס]
קדושים: דרוש סב
אמור: דרוש סג
בהר: דרוש סד
בחקתי: דרוש סהדרוש סו

ספר במדבר[edit]

במדבר: דרוש סזדרוש סח
נשא: דרוש סטדרוש ע
בהעלותך: דרוש עאדרוש עב
שלח: דרוש עג
קרח: דרוש עד
חקת: דרוש עהדרוש עודרוש עזדרוש עח
בלק: דרוש עטדרוש פ
פינחס: דרוש פא
מטות: דרוש פבדרוש פג
מסעי: דרוש פד

ספר דברים[edit]

דברים: דרוש פהדרוש פו
ואתחנן: דרוש פזדרוש פח
עקב: דרוש פט
ראה: דרוש צדרוש צא
שופטים: דרוש צבדרוש צגדרוש צד
כי תצא: דרוש כי תצא
כי תבוא: דרוש צהדרוש צודרוש צז
נצבים: דרוש צח
וילך: דרוש צט
האזינו: דרוש ק
וזאת הברכה: דרוש קאדרוש קב