יפה מראה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

יפה מראה

מראי-מקומות
יפה מראה


במסגרת אוצר הספרים היהודי השיתופי, עלתה יוזמה להפנות מדפי הגמרא לצד רשימת המפרשים הזמינים באוצר, מראי מקומות, כמקובל בהיכלי הישיבות. כמה מחשובי המחברים שליט"א נענו לפניית מתנדבי האוצר ותרמו את טקסט חיבוריהם לגרסה הראשונית של דפי המראי מקומות, וקהילת העורכים משלבת בין החיבורים השונים כדי לקבל 'מראי מקומות' רציפים על הדף.

מראשוני ספרי ה'מראי מקומות' שנכנסו בשלמותם לאוצר הספרים היהודי השיתופי, הם ספרי המראי מקומות יפה מראה ששמם הולך לפניהם בהיכלי התורה. תודת וברכת מתנדבי האוצר וקהל הלומדים די בכל אתר ואתר נתונים להגאון המחבר שליט"א, שיזכה לזכות את הרבים ביתר ספריו החשובים ולהעמיד תלמידים הרבה.

ספרי יפה מראה זמינים בתוך ה"מראי מקומות" על המסכתות דלהלן:

 • פסחים
 • נדרים
 • סוטה
 • גיטין
 • קידושין
 • בבא קמא
 • בבא מציעא
 • סנהדרין
 • שבועות
 • מכות
 • זבחים