יד אפרים/אורח חיים/סה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


יד אפריםTriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png סה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
יד אפרים
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
לבושי שרדמראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה"


(במגן אברהם ס"ק ב') אבל הב"ח כתב בסי' ק"ד כצ"ל:

(שם) כ' בשם הרשב"א דלהראב"ד כו' כצ"ל וכוונתו דהב"י כ' בשם הרשב"א להראב"ד דבתפל' נמי אינו חוזר לראש אלא בגברא דחוי' כההיא דמים שותתין על ברכיו. א"כ בכרך לו עקרב שפוסק' כיון דלאו גברא דחויא אינו חוזר לראש אפי' באמצע הברכה דק"ש כו' ע"ש ומפרש המ"א כוונת הראב"ד דדוקא בההיא דמים שותתין ס"ל להראב"ד דמיקרא גברא דחויא כיון דמעיקרא גברא לא חזי. אבל בלא"ה אינו חוזר לראש. אבל לפי מה שכתבו התוס' דמשמע מדבריהם דגברא דחויא היינו בשעה ששותתין אינו ראוי א"כ א"ל דאפילו בשאר אונס נמי חוזר לראש לפירוש התוס'. ושוב כתב המג"א שאח"כ ראה בחידושי הרשב"א שמפרש דהיינו בשע' ששותתין כו' (ע"ש בחידושי הרשב"א דמשמע קצת דס"ל עיקר כפירוש זה) וא"כ ס"ל כפירוש התוס' וא"כ מ"ש הרשב"א דלפי מ"ש הראב"ד דבתפלה נמי דוקא בגברא דחויא כו' והיינו דאף לפי פירוש זה דהתוספת בין האיש ראוי לקרות או לא. וא"כ בשאר אונס אינו חוזר לראש אף לפי פירוש התוספות והרא"ש וכמ"ש הב"ח לדעת הטור:


מעבר לתחילת הדף
· הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.