חפץ חיים/לשון הרע/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

חפץ חיים TriangleArrow-Left.png לשון הרע TriangleArrow-Left.png ב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה
כלל ב'
בכלל זה יבואר דין לשון הרע באפי תלתא בכל פרטיו ובו י"ג סעיפים:

א[edit]

תבנית:במח אסור לספר לשון הרע על חבירו אף שהוא אמת אפילו בפני יחיד וכ"ש בפני רבים וכל שיתרבו השומעים יתרבה עון המספר מפני שחבירו מתגנה יותר עי"ז שנתפרסם גנותו בפני כמה אנשים גם שעל ידי זה מכשיל כמה אנשים באיסור שמיעת לשה"ר (הסכמת כל הפוסקים).

ב[edit]

ומה שנמצא היתר בדברי חז"ל לומר בפני ג' היינו תבנית:במח בדבר שאיננו גנאי גמור והדיבור שלו יש לו שני פנים וענין כזה ידוע שתלוי לפי הדיבור שאומר אותו המספר בעת סיפורו בזה התירוהו חז"ל לומר בפני שלשה ותלוהו כיון שאומר הדברים בפגי ג' יודע בודאי שיבואו הדברים לאזניו דחברך חברא אית ליה וע"כ הוא שומר את עצמו בעת אמירה לומר באופן שלא יהיה מינכר מלשונו לשון גנאי (ונצייר דבר אחד ומזה נקיש לכל כי"ב כגון ששואלין לו איה נמצא אש והוא משיב שם תמצא שמבשלין תמיד בשר ודגים דרבר זה תלוי לפי אמירתו בשעת מעשה אם רוצה מוציא זה בלשון שאין בו גנאי לחבירו דבאמת לפעמים אין בו עולה כגון שיש לו בני בית הרבה ועזרו הקב"ה שיש לו הון רב או שמחזיק אכסניא של אורחים וכדומה והוא שואלו איה נמצא אש והוא משיב לו לא תמצא עתה אש כי אם בבית פלוני שמבשלין תמיד וכוונתו כנ"ל וכל כי האי גוונא בעניני אבק לשון הרע תלוי באופן אמירת המספר בעת דיבורו תבנית:במח אבל אם מוציא אותו בקולו ובתנועותיו דמינכר שכוונתו שהוא מרבה בסעודת מריעות תמיד אף שדבר זה איננו גנאי גמור אפ"ה קראוהו חז"ל אבק לשון הרע ואסור לומר אפילו בפני שלשה).

ג[edit]

יש אומרים תבנית:במח דאם אחד סיפר תבנית:במח גנות על חבירו בפני שלשה אף דהוא עבר בודאי על איסור לשה"ר וכנ"ל אעפ"כ אם אחד מהשלשה ששמע דבר זה סיפר אח"כ לאחרים לא עבר בזה על איסור לשה"ר מטעם דכיון דג' יודעים מזה ממילא כבר נשמע הדבר ונודע לכל דחברך חברא איה ליה ובדבר העשוי להתגלות לא אסרה התורה משום לה"ר ודוקא לספר תבנית:במח בדרך אקראי אבל לא שיתכוון להעביר הקול ולגלותו יותר*)[1] תבנית:במח אפילו אם לא יספר בשם מי שסיפר לו רק יספר סתם שכך וכך נשמע על פלוני אף עפ"כ איננו נמלט מאיסור לשה"ר.


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף
  1. הגה"ה וי"א עוד תבנית:במח דאפילו בדרך אקראי אינו מותר רק אם נתגלגל זה הענין דרך אגב בתוך דיבורו אבל לא שיכוין לספר זה הענין לבד.