חזקוני/דברים/כד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

חזקוני TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כד

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ב[edit]

והלכה והיתה לאיש אחר אפילו לא היה לו לאחרון בה אלא הויה בעלמא שנתארסה לו לא יוכל בעלה הראשון לשוב ולקחתה שהרי כתיב והיתה אבל אם לאחר שגרשה זנתה מותר לבעלה לשוב לקחתה כדמוכח בסוטה פרק היה מביא ומה אני מקיים אשר הטמאה לרבות אשה המזנה תחת בעלה שאסורה לו.

ג[edit]

[ושלחה מביתו לשון שלוח].

ד[edit]

אחרי אשר הטמאה בשכבת זרע של בועל.

הטמאה המ״‎ם בקמץ.

ה[edit]

ולא יעבר עליו קול כרוז לענשו ממון.

לכל דבר הלמ״‎ד דלכל יתירה היא.

נקי יהיה לביתו ההיא דפרשת שופטים מיירי בשאירס אשה ולא לקחה והלך למלחמה שהולך לביתו הואיל והיה עם אחיו במלחמה ואח״‎כ חזר אינה היא המדה שיהיה שהוי בביתו מכל דבר ואחיו יהיו בצרת פחד המלחמה דין הוא שיתקן דרכים להולכים במלחמה ויספיק להם מים ומזון אבל הכא מיירי כגון שארס אשה ולקחה בנשואין שלא יצא במלחמה ולא יתקן להם דרכים ולא יספיק להם מים ומזון ולהכי איצטרכי קראי לרבות ביתו וכרמו כעין אשתו.

ו[edit]

לא יחבל רחים חסר תיבה אחת והוא כאילו כתוב לא יחבול החובל ד״‎א אדסליק מיניה קאי אחר שנתן לו רשות להשאר בביתו יהא נזהר ש לא יחבל רחים ורכב של יוצאי צבא כי נפשם הוא חובל כי מה יעשו זולתם במלחמה.

רחים ורכב לא זו ולא זו בלבד אלא כל דבר שהוא כלי אמנתו.

[לא יחבל רחים ורכב שאסור למשכן את אשתו]. רחים אינם נכתבים אלא בלשון רבים דוגמא שמים מים חיים פנים מלקחים מעים [כי נפש הוא חבל חיי נפש].

ז[edit]

כי ימצא איש גנב נפש למה נאמר לפי שנאמר להלן וגונב איש וגו׳‎ שומע אני אפילו בן שמונה במשמע ת״‎ל מאחיו אינו חייב עד שיגנוב בן קיימא.

מאחיו מבני ישראל הוסיף עוד מבני ישראל להוציא אדום שנקרא אח, עונש שמענו אזהרה מנין ת״‎ל לא תגנב.

ח[edit]

השמר בנגע הצרעת שלא תהדר פני גדול לפטור מלשלחו חוץ לשלש מחנות שהרי זכור את אשר עשה ה׳‎ אלוקיך למרים שהיתה אחות למלך וכהן גדול ואעפ״‎כ נסגרה חוץ למחנה שבעת ימים.

י[edit]

כי תשה ברעך כבר נאמרה מצוה זו אם כסף תלוה את עמי ונשנית כאן בשביל בחוץ תעמוד וגו׳‎ וללמד על בעל חוב שדינו בזבורית.

משאת מאומה לרבות שכר שכיר והקפת חנות.

משאת אל״‎ף כתיב ולא קרי.

לא תבא אל ביתו שמא יש בו דבר של צניעות.

יא[edit]

[בחוץ תעמד והאיש, יוציא ע״‎י שליח בי״‎ד].

יוציא אליך מכאן לבעל חוב שדינו בזבורית שהרי דרכו של ב״‎ה להוציא פחות שבכלים.

העבוט החוצה לאו דוקא דבר המטלטל דה״‎ה דמצי להעמידו על פחות שבקרקעותיו.

יב[edit]

ואם איש לרבות עשיר אם כן למה נאמר עני לומר לך ממהר אני להפרע על ידי עני יותר מע״‎י עשיר.

יג[edit]

ולך תהיה צדקה שמחזירו לו כל שלושים יום ואחר שלושים יום מוכרו בב״‎ד ואם יותיר יחזיר לו.

יד[edit]

לא תעשק שכיר כבר נאמר בפרשת קדושים ואהדריה בשביל או מגרך.

טו[edit]

ביומו תתן שכרו אחר גמר המלאכה אם הוא שכיר יום משלם לו כל הלילה ואם של לילה משלם לו כל היום וכן אמרו רבותינו שהרי כאן הוא אומר ולא תבוא עליו השמש ובמקום אחר הוא אומר לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר.

כי עני הוא אם הוא עני.

ואליו הוא נשא את נפשו מתאוה את נפשו כמו אליך ה׳‎ נפשי אשא.

טז[edit]

ובנים לא יומתו על אבות בב״‎ד, כדכתיב ואת בני המכים לא המית ככתוב בתורת משה, אבל הקב״‎ה פוקד עון אבות על בנים כשהם אוחזים מעשים רעים של אבותם.

יז[edit]

ולא תחבל בגד אלמנה אפילו עשירה ואפילו להחזיר לה לפי שהיא יחידה פן יבא הדבר לידי עבירה.

יח[edit]

וזכרת כי עבד היית כשתזכור בעצמך שהיית עבד כבר וצריך לאחרים תרחם על גר יתום ואלמנה ולא תטה משפט.

יט[edit]

לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ולא תהיה חסר בכך כלום.

כ[edit]

לא תפאר לשון פארות.

[לא תפאר ענינו לקיחת הפאר, ההפך מפארך חבוש התקן הפאר].

כא[edit]

כי תבצר כרמך חז״‎ק, זה קשה אמאי שנאו. וא״‎ת שנאו בשביל אחריך הא ליתא דהא קים לן אפי׳‎ לפניו מוזהר על עוללות.

לא תעולל פרש״‎י איזו היא עוללות כל שאין לה לא כתף ולא נטף כו׳‎ כתף פסיגין זה על גב זה פי׳‎ כמין אשכלות קטנות יוצאות מצדיה וזו יחידה שאין לה כתפות חוברות לה ואין נמצאות רק מעט, נטף אלו התלויות בשדרה ויורדות פירוש שהגרגרים רצופים ונוטפים למטה ושל זו מפוזרים ואינם תכופים זה לזה.

כב[edit]

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.