חותם תכנית/דבר אל הקוראים (א)

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

חותם תכנית TriangleArrow-Left.png דבר אל הקוראים (א)

הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ספרי זה אשר הנני נותן לפניכם היום הוא כולל דוגמאות מספרי הגדול "דרך בים" שחברתי בעזרת ה', אשר תכליתו היא לשון דרך ההיגיון בים התלמוד ולסול מסילות הפשט והעומק במים עזים של האגדה ומדרש. בו הראיתי בעזרת ה' כי מוסדות תורה שבעל פה ועמודי הקבלה נוסדו על יסודות חזקים ובצורים, כי על פי הכללים ההגיוניים המקובלים שאבו חז"ל כל משפטי ההלכות ממעין הקדוש של תורה שבכתב, ותורת הפה היא רשומה וחקוקה בפנימיות תורת ה' הכתובה, בו ביארתי יסודי המידות המקובלות וענייני הלכה למשה מסיני ואסמכתא בדרך חדש בעזרת ה'. בו הראיתי כי כל הלכה והלכה ניתחת לחלקיה כפי מספר נושאיה על פי ערך וסדר הגיוני, ובררתי סדר הניתוח ועניין התאחדות הלכות שונות זו לזו והבדלן זו מזו. בו בררתי כי היו לחז"ל כללים מיוחדים בענייני דרשותיהם ודרכי לשונותיהם. הספר הזה כולו אומר כבוד לדברי חז"ל הקדושים, כי יברר אשר לבד אמיתת דבריהם בגלל קדושת קבלתם הנאמנה, עוד יתאמתו גם על פי כללי ההיגיון ומוסדות הבינה הישרה. הספר בכללו פותח פתח חדש ורחב לבא עד כוונת דרשות חז"ל בהלכה ובאגדה, כי בענייני ההלכה יפיץ אור חדש על יסודות הפלפול הישר של חז"ל ושרשי דרכי המשא ומתן בתורה שבעל פה, ויופיע אור בהיר על דרכי פסקי ההלכות הנובעות ממעין התלמוד להכין מוצאם ומובאם [ואין קצה לחקירות החדשות שנתחדשו על פי זה, ואין מספר להעניינים המוקשים והתמוהים שיתיישבו על פי זה], ובאגדה הוא פותח המסגר הנורא מחידותיהם העמוקות וממשליהם הנפלאים בדרך נפלא ואמתי בעזרת ה'. ואך באין ידי משגת להוציא עתה הספר הנ"ל, השתדלתי להוציא בעזרת ה' ספרי זה אשר גם בו ימצאו הקוראים ברכה. וברצות ה' דרכי הוציא ספרי הנ"ל לתפארת חז"ל ולתועלת אומתנו.

והנה, באשר הספרים החדשים היוצאים יום יום היו כבר למעמסה על הקוראים והקונים עד כי רבים לא יסורו עוד לקרות בהם, ועל ידי זה יסבלו גם הספרים הטובים ומועילים עד כי אין דובר דבר מהם ולא ישיגו מטרתם, וביראתי שלא יהיה גורל ספרי זה גם כן כך, ראיתי להטיף איזה דברים בעלה הזה [הנגלל עוד ונקרא עוד בכבדות] רק לעורר לב המעיין והקורא שיסורו לראות דבריו: דעו נא קוראים נכבדים! כי הספר הזה הוא חדש בכללו, עוד לא נמצא בספרותנו ספר כזה אשר יחדור בעמקי ההלכות לנתחן על פי דרך ההגיון, ורב כח בספר כזה להרים קרן תורתנו ואומתנו. רבים הם אשר יתאמצו להשפיל כבוד תורה שבעל פה בפרט והאומה בכלל, באמרם: כי התורה שבעל פה בהלכותיה היא מלאה עניינים מעורבבים ומבולבלים באין שום קשור הגיוני, ובאגדותיה ומדרשיה היא מלאה חזיות ואמונות טפלות. והאומה האמונה על ברכי הלמודים האלה והקולטים בקרבם דעות ואמונות כאלה יעקמו שכלם ויעוותו רעיונותיהם ויעקשו דרכיהם, עד כי אין לקוות לעשותם לאנשים - כל אלה בראותם דרכי ספרי זה, המברר כי כל ההלכות הרבות של תורה שבעל פה הינן מסודרות ונערכות בערך ישר וסדר נכון וקשור הגיוני, והאגדות ומדרשות מלאים רעיונות נשגבים הנוסדים גם כן על אדני ההיגיון והביקורת והמידות הישרות והדעות הצרופות - בראותם כל זאת ישימו יד לפה, כי רק בגלל ששוויתי תמיד מטרתו הנשגבה לנגד עיני היה בידי בעזרת ה' להקים עמודי ספרי, כי רבו כמו רבו התלאות והמעצורים שפגשתי בעת כתיבת ספרי הגדול, וכמו בחזקת היד עמדו עלי להפריעני מעבודתי, ואולם בעת ההיא באה לנגד עיני דויקנת תכלית ספרי, ועל ידי זה החלפתי כחי. - והנה בהגיע אח"כ עת צאתו לאור ראיתי כי לשוא אחגור שארית כחי להופיע עליו אור הדפוס, כי אין לי שום עצה ותושייה איך להוציא ספר רב הכמות כזה, ועמלתי אח"כ לסדר תוצאה מספרי הנ"ל הוא הספר "ציר אמונים" שנתפרסם על פי המודעות שנדפסו עליו בייחוד. אולם גם הוצאת הספר ההוא שגבה מגבול יכולתי ולא היה בידי להגיה עליו אור הדפוס עד שראה ה' עניי ובעזרתו יתברך שמו סדרתי הספר הקטן הזה הכולל דוגמאות מכל הששה ספרים [שהם כמו חלקים] מספרי הגדול "דרך בים", ויגעתי לסדר ספרי הקטן הזה, באופן אשר יהיה בו כפליים לתושייה, כי מלבד שכולל דוגמאות מספרי הגדול באים בו עניינים שלמים ומסודרים בסדר ישר, כמו שהוא ספר בפני עצמו. ובהערות כלולים גם כן עניינים טובים ומועילים מהספר הנ"ל. וגם ראיתי שיבואו בו איזה עניינים שלמים מביאורי על מ"ר וע"י ומספרי "תורת ה' תמימה" ומספר הדרשים שלי, בתקוותי כי גם הם יקלעו אל המטרה להמשיך עליהם לב הקוראים שיתבוננו בנחיצת הוצאתם והתפרסמם בתבל, כי מלבד אשר עצם הביאורים הם ישרים ונשגבים ומבארים פשטות דבריהם, עוד אוצרים גם ידיעות נשגבות המעידות על גודל ידיעת חז"ל בכל פינות החכמות וגם אוצרים בהם ענייני חיזוק האמונה ונצחיות האומה ורוחניותה וידיעת קורותיה.

ועתה קולי אל אנשי מדע, שלומי אמוני ישראל, תנו כבוד לספרות העברית, זכרו כמה לילות עמל מנה לו המחבר עד שהקים את עמודיו. שימו על לבבכם כמה עמל ויגיעה הביא המחבר על נפשו בהעמיסו עליו עבודה כזאת ואל תמנעו עוד ממנו למען יוכל להוציאו לאור. ואני תפילה: אנא ה'! גמור בעדי, מעשי ידי אל תרף, פנה אלי וחנני, הרם קרן עמך, קבץ נפוצות יהודה וישראל, "ומלאה הארץ דעה וגו'".

הכו"ח יום ג' ד' ניסן התר"מ שווינצאן.
יצחק יעקב ריינעס
אב"ד דפ"ק הנ"ל
·
מעבר לתחילת הדף