הטור הארוך/דברים/כה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

הטור הארוך TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כה

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

כי יהיה ריב בין אנשים. כתב הרמב"ן על דרך קבלת רבותי' שהמלקות הוא בחייבי לאוין מה ענין לו בריב אשר בין שני אנשים גם האוכל נבילה בביתו או בא על אחת מכל העריות לוקה וכן כל שאר הלאוין ועוד מה טעם והצדיקו את הצדיק. לפי' דרשוהו בעדים זוממין ופי' הפסוק כאשר יהיה בין שני אנשים ריב ונגשו אל המשפט ושפטום על פי שני עדים ואחר כך יצדיקו הצדיק וירשיעו הרשע שלא כמשפט הראשון אלא על פי עדים אחרים שמזימין אלו והיה אם בן הכות הרשע שלא נוכל לקיים בהן ועשיתם לו כאשר זמם כגון שהעידו עליו שהוא בן גרושה או בן חלוצה או שהעידו עליו שעבר על אחד מהלאוין ילקה ארבעים. ויתכן לפרש שיהיה ריב בין אנשים על ידי כן ילקה כגון שחבל בו בפחות משוה פרוטה או שקילל את חברו בשם או שמשכן אותו בדברים שעושין בהם אוכל נפש ודיבר הכתוב בהווה כי בעל הריב יגישנו לב"ד ועל ידו לוקה. וטעם הארבעים על פי הדרש לפי שעבר על התורה שניתנה למ' יום וגרם מיתה לעצמו שנוצר למ' יום לפי' ילקה ויצא ידי עונשו:

ו[edit]

והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו. כתב הרמב"ן איננו כפשוטו שאינו צריך לקרותו על שם אחיו. ויש לפרשו כפשוטו שהוא הבטחה שיקום על שם אחיו:

יג[edit]

לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן. פי' ר' אברהם בכיסך מקום למאזנים כמו כיס אחד יהיה לכולנו כמו תכוסו על השה:

יז[edit]

זכור את אשר עשה לך עמלק. כתב הרמב"ן דרשו רבותינו זכור בפה ולא תשכח מן הלב. ולא ידעתי מה היא הזכירה הזו בפה אם לומר שנקרא בפרשת עמלק בציבור נמצינו למדין מן התורה בשבת זכור ויהיה סמך למקרא מגילה מן התורה. והנכון שבא לומר שלא נשכח מה שעשה לנו עמלק עד שנמחה שמו מתחת השמים ונספר זה לבנינו ולדורותינו לומר להם כך עשה לנו הרשע ולכך נצטוינו למחות שמו וכן במעשה מרים נצטוינו להודיעם לבנינו ולספר בו לדורות אעפ"י שהיה ראוי להסתיר שלא לספר בגנותן של צדיקים אבל ציוה הכתוב להודיעו ולגנותו שתהיה אזהרת לשון הרע שומה בפינו מפני שהוא חטא גדול ומצוי בבני אדם:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.