הון עשיר/עבודה זרה/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

הון עשירTriangleArrow-Left.png עבודה זרה TriangleArrow-Left.png א

הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה


מפרשי הפרק

רע"ב
תוספות יום טוב
תוספות רבי עקיבא איגר
תפארת ישראל - יכין


מפרשי המשנה

פירוש המשנה לרמב"ם
הון עשיר
רש"ש


דפים מקושרים

א[edit]

עבודה זרה

ע"ז יש בה חמשה פרקים, כנגד חמש של אלהים, וכן חמש אותיות באחרים, וכן חמש אותיות בטמאים. וע"ד הנסתר י"ל, משום שמקומם הוא סביב עולם העשיה, המכונה בה' אחרונה של שם:

לפני אדיהן. בהא כ"ע לא פליגי, אלא הפלוגתא ביום אידם תליא אי הוי אותו יום ממנינא או לא, כדאיתא במשנה ב'. משום הכי תנא הענין ברישא ולא המנין, אע"ג דא"א בלא הוא. ועיין מ"ש ביומא פ"א משנה א' ובזה מתישב הרגש התי"ט בשם התוספות (ב. ד"ה לפני וכו'):

ח[edit]

ר' יהודה אומר וכו'. ירושלמי (ה"ח ז.) ר' בון בר חייה בעי, אף בהמה גסה במחלוקת מוכר לו על מנת לשחוט, אשכח תני אף בהמה גסה במחלוקת, ע"כ. ומכאן תימא להרא"ש (סימן כא) שרוצה לפרש דר' יהודה פרושי קמפרש מלתיה דת"ק, והתי"ט נמי דקאמר דאע"ג דתני ליה בלשון מחלוקת אין קפידא כי מצינו במשנה דוגמתו שאינו חולק, וכבר אני הראתי בכל מקום כי לא דבר רק, וכשאין בו טעם הוכחתי דודאי חולק. ועוד בש"ס דידן נמי מפורש בפירוש דכל זה וכיוצא בו מחלוקת דר"מ ור' יהודה הוא, כדגרסינן (דף כ:) ת"ר מוכרין להם אילן על מנת לקוץ וקוצץ דברי ר' יהודה, ר"מ אומר אין מוכרין להם אלא קצוצה שחת ע"מ וכו' ע"ש. וכבר ידענו דסתם משנה הוא ר"מ, ועוד ילמד סתום מן המפורש:

מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.